Di­rek­tør vil ha­ve reg­ler for Airb­nb

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

LE­JE

Hvis du er en lil­le fisk, der kun ud­le­jer dit væ­rel­se på Airb­nb en gang i mel­lem, skal du ha­ve lov til det.

Men er du en stor fisk, der sy­ste­ma­tisk le­jer et væ­rel­se ud fle­re gan­ge om må­ne­den på Airb­nb, så skal der stil­les krav til sik­ker­he­den i din lej­lig­hed på linje med de krav, der er til ho­tel­ler­ne.

Det me­ner Char­lot­te Fi­s­cher ( R), der er di­rek­tør for Rå­det for Bæ­re­dyg­tig Er- hverv­s­ud­vik­ling og re­gions­rå­ds­med­lem i Re­gion Ho­ved­sta­den.

Vej til vækst

Hun op­for­drer der­for po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg til at gå ind i dis­kus­sio­nen:

» Jeg sy­nes rig­tig godt om po­ten­ti­a­let i de­leø­ko­no­mi­en. Det er en vej til me­re vækst og in­nova­tion, men den sav­ner kla­re reg­ler. Vi mang­ler nog­le po­li­ti­ke­re, der går ind og sæt­ter nog­le kla­re reg­ler for folk, så dis­se ved, om de er en lil­le ud­le­jer el­ler en stor ud­le­jer på Airb­nb, og hvil­ke krav de skal leve op til, « si­ger hun.

Char­lot­te Fi­s­cher pe­ger på, at man bli­ver en form for kon­kur­rent til ho­tel­ler­ne, hvis man of­te le­jer sin lej­lig­hed el­ler sit væ­rel­se ud på Airb­nb.

Mod­sat ho­tel­ler­ne stil­les der dog in­gen krav til ek­sem­pel­vis sik­ker­he­den i lej­lig­he­der­ne på Airb­nb. Det kal­der bran­che­for­e­nin­gen for ho­tel­bran­chen, Ho­re­s­ta, un­fair, hvil­ket Char­lot­te Fi­s­cher er enig i.

Iføl­ge Ber­ling­s­ke er an­tal­let af bo­li­gop­slag på Airb­nb i Dan­mark ste­get med 66 pro­cent ale­ne det se­ne­ste år.

Der er sket en for­dob­ling i an­tal­let af turi­ster/ gæ­ster, der over­nat­ter gen­nem Airb­nb, på ba­re et år. Her er vi hjem­me hos Er­land Ja­cob­sen, som tje­ner op mod 25.000 år­ligt på at ud­le­je sin lej­lig­hed gen­nem Airb­nb. Her er han ved at gø­re klar til en au­stralsk pi­ge, som an­kom­mer se­ne­re.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.