Pres­ser Løk­ke på grund­skyld

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is elth@ bt. dk

BO­LIGSKAT

Grund­skyl­den sti­ger og sti­ger. Der­for bli­ver det dy­re­re for dan­ske bo­li­ge­je­re at be­ta­le reg­nin­gen, når jor­den, som bo­li­ger­ne står på, skal be­skat­tes. Men det skal væ­re slut, me­ner et fler­tal af dan­sker­ne.

I en un­der­sø­gel­se, som Gal­lup har fo­re­ta­get for Ber­ling­s­ke, sva­rer 64 pro­cent ja til, at re­ge­rin­gen bør stop­pe stig­nin­ger­ne i grund­skyl­den frem mod år 2020. Kun 15 pro­cent af de ads­purg­te si­ger nej.

Al­le­re­de un­der valg­kam­pen var grund­skyl­den til hef­tig de­bat i blå blok, hvor bå­de De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce kræ­ve­de et brat stop for den sti­gen­de grund­skyld, hvis Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) blev stats­mi­ni­ster.

’ Vi har en kamp med V’

Al­li­ge­vel har re­ge­rin­gen ef­ter val­get med Løk­ke i spid­sen ig­no­re­ret støt­te­par­ti­er­ne og la­det grund­skyl­den sti­ge. 6,6 pro­cent i lø­bet af de næ­ste år for de bo­li­ge­je­re, der ik­ke be­ta­ler grund­skyld for den ful­de vær­di af de­res bo­lig.

Iføl­ge skat­te­o­rd­fø­rer Bri­an Mik­kel­sen ( K) er dan­sker­nes op­bak­ning til at stop­pe den sti­gen­de grund­skyld vig­tig, hvis æn­drin­ger skal stem­mes gen­nem Fol­ke­tin­get.

» Det her læg­ger et ko­los­salt pres på Ven­stre for, at de skal væ­re med til at lø­se de store pro­ble­mer, som lig­ger og ven­ter på hu­se­jer­ne i de kom­men­de år. Der er så man­ge fa­mi­li­er der­u­de, som le­ver i ut­ryg­hed, og vi har en kamp med Ven­stre for at få stop­pet grund­skyl­den. Næ­ste store slag bli­ver fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne, « si­ger Bri­an Mik­kel­sen til Ber­ling­s­ke.

Han er klar til at kæm­pe for la­ve­re grund­skyld – selv­om en fast­frys­ning ko­ster 4,5 mil­li­ar­der kro­ner hvert ene­ste år.

V- ord­fø­rer: En ud­for­dring

Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer Lou­i­se Scha­ck El­holm slår over­for Ber­ling­s­ke fast, at re­ge­rin­gen ik­ke har brudt no­gen løf­ter ved at la­de grund­skyl­den sti­ge, selv­om fle­re V- kan­di­da­ter tur­ne­re­de lan­det tyndt un­der valg­kam­pen med løf­ter om det mod­sat­te.

Den sti­gen­de grund­skyld ram­mer ho­ved­stads­om­rå­det hår­dest. Her har fle­re bo­li­ge­je­re ud­sigt til en reg­ning på me­re end 100.000 kro­ner år­ligt – og det kan væ­re en ud­for­dring, er­ken­der Lou­i­se Scha­ck El­holm.

» Vi har et skat­te­stop på det her, og der­for sti­ger grund­skyl­den ik­ke så me­get, som den el­lers vil­le ha­ve gjort. Men det er klart, at folk har de her ud­for­drin­ger, og det er, sy­nes jeg, et rig­tigt stort pro­blem. År­sa­gen er jo i høj grad de skæ­ve ejen­doms­vur­de­rin­ger, og der har vi sagt, at vi ger­ne vil se på, hvor­dan vi får bed­re styr på ejen­doms­vur­de­rin­ger­ne, « si­ger hun til Ber­ling­s­ke.

Fo­to: Keld Navn­toft og Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.