Køl­pin kø­ber nyt ho­tel

BT - - NYHEDER - Sig­ne Fer­s­lev Pe­der­sen sigp@ ber­ling­s­ke. dk

TORS­DAG 23. JULI 2015

OVER­TA­GEL­SE

Ho­tel Ope­ra i København skif­ter ejer. Ho­tel­let med 91 væ­rel­ser har de se­ne­ste 30 år væ­ret dre­vet af Dan­marks stør­ste ho­telkæ­de Arp- Hansen Ho­tel Group, men nu ta­ger en no­get min­dre fisk over.

Det er den tid­li­ge­re bal­let­dan­ser Ale­xan­der Køl­pin, som har købt Ho­tel Ope­ra. Ale­xan­der Køl­pin står sam­men med sin far Jes Køl­pin bag Køl­pin Group, som i dag dri­ver He­le­nekil­de Ba­de­ho­tel og Tisvil­de Strand­ho­tel. Køl­pin Group over­ta­ger ho­tel­let ved års­skif­tet og luk­ker ho­tel­let for at byg­ge om og genåb­ne i nyt re­gi.

Iføl­ge Dor­te Krak, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Arp- Hansen Ho­tel Group, skil­ler sel­ska­bet sig af med det min­dre ho­tel for at prio- ri­te­re kræf­ter­ne i or­ga­ni­sa­tio­nen rig­tigt.

» Vo­res virk­som­hed har ud­vik­let sig, og vi har fo­kus på at bru­ge vo­res re­sur­ser rig­tigt. Vi har et be­græn­set an­tal men­ne­sker i virk­som­he­den, og det gi­ver me­re me­ning for os at kon­cen­tre­re os om de store pro­jek­ter, vi har, « si­ger Dor­te Krak og til­fø­jer, at et min­dre ho­tel som Ho­tel Ope­ra kræ­ver en ’ som går og nus­ser om det’.

» Det kan væ­re lidt svæ­re­re for os, når vi er en virk­som­hed, som har 3.500 væ­rel­ser, « si­ger Dor­te Krak.

Øn­ske­de et ho­tel i by­en

Ho­tel­let har som så­dan ik­ke væ­ret sat til salg, men iføl­ge Dor­te Krak hen­vend­te Ale­xan­der Køl­pin sig til Arp- Hansen Ho­tel Group, da han var in­ter­es­se­ret i at ud­vi­de sin for­ret­ning med et ho­tel i by­en.

Ho­tel Ope­ra luk­ker ved ju­le­tid, men Arp- Hansen Ho­tel Group og ho­tel­lets me­d­ar­bej­der­stab dri­ver ho­tel­let uæn­dret re­sten af året.

Arp- Hansen Ho­tel Group ejer og­så 71 Nyhavn Ho­tel i nær­he­den af Ho­tel Ope­ra, men selv­om det ho­tel og­så står for­an renove­ring, er der in­gen pla­ner om at sæl­ge.

» Sal­get af Ho­tel Ope­ra skal ik­ke ta­ges som et ud­tryk for, at vi er i gang med at sæl­ge ud af vo­res po­r­te­føl­je, « si­ger Dor­te Krak.

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.