Em­bedslæ­ge un­der­sø­ger dødsulykke på ple­je­hjem

BT - - NYHEDER -

Em­bedslæ­gen skal nu un­der­sø­ge en dødsulykke på et aar­hu­si­ansk ple­je­hjem. Det skri­ver År­hus Stift­s­ti­den­de. En 88- årig ple­je­hjems­be­bo­er af­gik i sid­ste uge ved dø­den ef­ter en ulyk­ke på ple­je­hjem­met Bø­ge­sko­v­hus i Vi­by ved Aar­hus.

Be­bo­e­ren sad i kø­re­stol og hav­de via en snor i lof­tet få­et åb­net dø­ren til en uden­dørs trap­pe, og sto­len rul­le­de ned ad fi­re- fem mur­sten­strap­pe­trin. Ple­je­hjems­be­bo­e­ren blev ind­lagt på ho­spi­ta­let, men af­gik ved dø­den som føl­ge af ulyk­ken.

Em­bedslæ­ge­in­sti­tu­tio­nen går nu ind i sa­gen og un­der­sø­ger ulyk­ken på for­an­led­ning af de på­rø­ren­de til den af­dø­de. Et fa­mi­lie­med­lem hav­de iføl­ge År­hus Stift­s­ti­den­de på­talt mang­len­de sik­ker­hed på ple­je­hjem­met over for ple­je­hjems­per­so­na­let for­ud for ulyk­ken.

Det er virk­som­he­den For­e­ne­de Ca­re, der i sam­ar­bej­de med Aar­hus Kom­mu­ne dri­ver ple­je­hjem­met, og cen­ter­le­der Kim Lassen be­kla­ger hæn­del­sen. Han si­ger sam­ti­dig til År­hus Stift­s­ti­den­de, at man ik­ke kan lå­se be­bo­er­ne in­de. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.