UTØYA – FI­RE Å

Min­de­høj­ti­de­lig­hed for de 69 dræb­te ved ter­r­or­an­gr

BT - - NYHEDER -

NOR­GE I går for­mid­dag var der en stor min­de­høj­ti­de­lig­hed i re­ge­rings­kvar­te­ret i Oslo for de i alt 77 per­so­ner – her­af 69 på Utøya – der mi­ste­de li­vet 22. juli, da An­ders Be­hring Brei­vik for­vand­le­de en norsk som­mer­dag til en dag i hel­ve­de.

» An­gre­bet 22. juli var et an­greb på de­mo­kra­ti­et, på en po­li­tisk be­væ­gel­se og på yt­rings­fri­he­den. I år har ter­ror igen ramt Eu­ro­pa. I København og i Pa­ris. An­gre­be­ne var ret­tet mod yt­rings­fri­he­den. Nu har ter­ro- ren igen ramt ung­dom­men i Tyr­ki­et. Uskyl­di­ge liv blev re­vet væk. Der­for må vi fort­sat slås for vo­res vær­di­er og mod ek­stre­mis­men, « sag­de den nor­ske stats­mi­ni­ster Er­na Sol­berg fra ta­ler­sto­len med hen­vis­ning til den bom­be, der mandag dræb­te mindst 30 men­ne­sker i den tyr­ki­ske græn­se­by Suruc.

Stol­ten­berg tilbage på Utøya

Da ter­r­oren den regn­vå­de juli­dag i 2011 kom til Nor­ge, var det ik­ke Er­na Sol­berg, men der­i­mod den nu­væ­ren­de ge­ne­ral­se­kre­tær for Nato Jens Stol­ten­berg, der sad i stats­mi­ni­ster­sto­len. Han var i går tilbage i Nor­ge for at min­des of­re­ne for den tragedie, hans stats­mi­ni­ster­pe­ri­o­de al­tid vil bli­ve hu­sket for. For ham var det en stor op­le­vel­se at be­sø­ge det nye min­des­mær­ke på Utøya - en stor me­tal­ring med nav­ne­ne på dem, der mi­ste­de li­vet på den lil­le ø.

» Det gjor­de ondt og var trist at væ­re på øen i dag, men det var godt at op­le­ve det fæl­les­skab og den nær­hed, så­dan en mar­ke­ring gi­ver. Det, som gjor­de stær­ke­st ind­tryk, var at se min­de­ste­det. Det er en lys­ning, som er brugt til at la­ve et smukt min­de­sted på et af de hø­je­ste punk­ter på øen med al­le nav­ne­ne på de dræb­te, « si­ger Jens Stol­ten­berg til den nor­ske avis Dag­bla­det.

Det var Stol­ten­bergs par­ti Ar­bei­der­par­tiets ung­domsor­ga­ni­sa­tion AUF, der var på som­mer­lejr på Utøya, og som der­for led store tab,

Eskil Pe­der­sen, tid­li­ge­re le­der af AUF ( det nor­ske Ar­bei­der­par­tis ung­domsor­ga­ni­sa­tion), læg­ger en blom­ster­krans til ære for de man­ge dræb­te på Utøya.

Fo­to: Fredrik Var­fjell Nor­ges stats­mi­ni­ster Er­na Sol­berg ( hvid blu­se), AUF- le­der Ma­ni Hus­sai­ni ( ly­se­blå skjor­te) og le­der af Ar­bei­der­par­ti­et Jo­nas Ga­hr Stø­re an­kom­mer til min­de­høj­ti­de­lig­he­den. Fo­to: Fredrik Var­fjell

la­ly@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.