R EF­TER

Re­bet på den lil­le nor­ske ø

BT - - NYHEDER -

da Brei­vik ind­led­te sin mas­sa­kre.

En af dem, der var på øen den dag i 2011, er Ma­ni Hus­sai­ni, som i dag er AUFs le­der. Han me­ner ik­ke, at ti­den læ­ger al­le sår.

Min­de­cen­ter

» Jeg sav­ner de 69, som ik­ke er blandt os læn­ge­re. Sor­gen er der hver dag, men for­stær­kes på en dag som den­ne, når jeg mø­der for­æl­dre­ne til de af mi­ne ven­ner, der ik­ke kom hjem, « si­ger han til Dag­bla­det.

Fi­re­års­da­gen for an­gre­bet har væ­ret præ­get af den store de­bat, der har om­gær­det det min­de­cen­ter, der blev ind­vi­et ef­ter min­de­høj­ti­de­lig­he­den. Her ud­stil­les fle­re af de gen­stan­de, at­ten­tat­man­den Brei­vik brug­te til an­gre­be­ne, li­ge­som rester­ne af den bil, han spræng­te i luf­ten for­an re­ge­rings­byg­nin­gen i Oslos cen­trum, og­så kan ses.

Fle­re har væ­ret util­fred­se med, at Brei­vik igen kom­mer i cen­trum, for­di, me­ner de, det er li­ge præ­cis dét,

Fo­to: Fredrik Var­fjell han ger­ne vil. Stats­mi­ni­ster Er­na Sol­berg me­ner dog, at cen­te­ret har et vig­tigt for­mål.

» 22. juli- cen­te­ret skal for­mid­le vær­di­er, som er vig­ti­ge for os. Det skal for­mid­le be­tyd­nin­gen af de­mo­kra­ti og åben­hed. Vi skal gø­re os be­vid­ste om, hvor­dan had, vold og ter­r­o­ris­me kan mod­vir­kes. Det skyl­der vi 77 uskyl­di­ge un­ge og voks­ne, som så me­nings­løst mi­ste­de li­vet den for­fær­de­li­ge dag for fi­re år si­den, « sag­de hun.

Født i Dan­mark

En plud­se­lig, uven­tet og dra­ma­tisk død for den 43- åri­ge kvin­de, der var født i Dan­mark, men på da­væ­ren­de tids­punkt bo­e­de i Nor­ge.

Han­nes dat­ter An­na over­le­ve­de det gru­som­me an­greb, men er sta­dig ik­ke kom­met sig over det. Det for­tæl­ler hen­des bedste­far Per Balch Sø­ren­sen på fi­re­års­da­gen for tra­ge­di­en, som ko­ste­de i alt 77 men­ne­sker li­vet.

» Hvis der er én, der sky­der fyr­vær­ke­ri af, kry­ber hun sam­men. Hun kan ik­ke tå­le at hø­re no­get som

Nor­ges tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og nu­væ­ren­de Nato- ge­ne­ral­se­kre­tær Jens Stol­ten­berg hil­ser på stats­mi­ni­ster Er­na Sol­berg. Til høj­re Sin­dre Fin­nes, der er stats­mi­ni­ste­rens mand. Fo­to: Fredrik Var­fjell

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.