An­na over­le­ve­de mas­sa­kren på Utøya

Hen­des mor blev dræbt

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

TRAU­MER

’ Det er en me­get, me­get svær pro­ces. Hun er ik­ke kom­met ud af det. Hun var jo på øen og op­le­ve­de, at der blev skudt hen over ho­ve­d­et på hen­de.’

Så­dan be­skri­ver Per Balch Sø­ren­sen sit bar­ne­barn An­na, der sam­men med sin dan­ske mor Han­ne Balch Fja­lestad var sama­rit­ter på den nor­ske ø Utøya, da An­ders Be­hring Brei­vik an­kom til øen og be­gynd­te at sky­de løs. Kort for­in­den hav­de sam­me Brei­vik de­to­ne­ret en bom­be i det cen­tra­le Oslo, der dræb­te ot­te men­ne­sker.

Dén dag - 22. juli 2011 - mi­ste­de An­na sin mor og Per Balch Sø­ren­sen sin dat­ter. Han­ne brug­te iføl­ge vid­ne­be­ret­nin­ger fra fle­re af de un­ge nord­mænd, der var på øen i for­bin­del­se med en so­ci­al­de­mo­kra­tisk som­mer­lejr, sig selv som skjold for at red­de de un­ge fra at­ten­tat­man­dens kug­le­regn. helst, der lar­mer på den må­de. Så er hun fuld­stæn­dig fær­dig, « for­tæl­ler Per Balch Sø­ren­sen og fort­sæt­ter:

» På et tids­punkt, trak to af hen­des brød­re en knal­lert ( fra et nytårs­bord, red.), og det var nok til, at hun gik fuld­stæn­dig i pa­nik. Me­re skal der ik­ke til. «

Trau­mer­ne fra den skæb­nesvan­gre dag sid­der alt­så sta­dig i hen­de, men hun ar­bej­der me­get med det og for­sø­ger at fort­sæt­te sit liv, for­tæl­ler bedste­fa­ren.

» Hun er in­struk­tør for Norsk Fol­ke­hjælp i bå­de første­hjælp og sø­red­ning, sam­ti­dig med at hun ud­dan­ner sig som sy­geple­jer­ske. Så jeg hå­ber, hun kom­mer ud af det in­den læn­ge, « si­ger han.

Min­des med glæ­de

Den øv­ri­ge fa­mi­lie blev gan­ske for­stå­e­ligt og­så dybt ry­stet over at mi­ste et fa­mi­lie­med­lem så plud­se­ligt og vold­somt. De fle­ste er dog oven­på igen.

» Der er nog­le, der er me­re på­vir­ket end an­dre. En af Han­nes sø­stre har væ­ret kraf­tigt på­vir­ket, for hun var den sid­ste, der tal­te med Han­ne, og de to pi­ger stod hin­an­den me­get nær, « si­ger Per Balch Sø­ren­sen og til­fø­jer, at de i fa­mi­li­en ik­ke gør no­get stort ud af års­da­gen.

» Det er en dag, hvor vi har ac­cep­te­ret, at så­dan var det, og så­dan har det væ­ret si­den. Det er sta­dig et tab, og vi min­des Han­ne med glæ­de. Det er det ene­ste, vi kan gø­re. Det ene­ste, vi har at hæn­ge vo­res hat op på, er de go­de min­der. «

BT har ons­dag væ­ret i kon­takt med An­na Balch Fja­lestad. Hun var dog for på­vir­ket til at vil­le med­vir­ke i et in­ter­view.

Fja­lestad med bil­le­det af sin mor Han­ne Fja­lestad, der blev dræbt på Utøya. Fo­to: An­dreas Beck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.