HÆVN­DRAB

Dra­bet på to tyr­ki­ske be­tjen­te er hævn for selv­mord­s­an­greb

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PKK

Den mi­li­tan­te kur­di­ske be­væ­gel­se PKK har ta­get skyl­den for dra­bet på to be­tjen­te i den tyr­ki­ske by Ceylan­pi­nar.

De to be­tjen­te blev ons­dag fun­det dræbt i by­en, der græn­ser op til Sy­ri­en i det sy­døst­li­ge om­rå­de af Tyr­ki­et.

Iføl­ge Reu­ters har PKK fri­gi­vet en med­del­el­se, hvor de på­ta­ger sig skyl­den og sam­ti­dig kal­der det for en hævnak­tion for man­da­gens selv­mord­s­an­greb i en an­den tyr­kisk græn­se­by, Suruc, hvor 32 pro- kur­di­ske ak­ti­vi­ster blev dræbt.

Me­re end 100 an­dre blev sår­et ved eks­plo­sio­nen. Is­la­misk Stat ( IS) me­nes at stå bag man­da­gens an­greb, og det kur­di­ske min­dre­tal i Tyr­ki­et har væ­ret stærkt util­freds med re­ge­rin­gens hånd­te­ring af an­gre­bet.

PKK hæv­der, at de to dræb­te be­tjen­te har ar­bej­det sam­men med grup­per fra Is­la­misk Stat.

Tå­re­gas og vand­ka­no­ner

Tyr­ki­et er gen­tag­ne gan­ge ble­vet be­skyldt for at ar­bej­de sam­men med Is­la­misk Stat i kam­pe­ne mod de kur­di­ske styr­ker.

Den tyr­ki­ske re­ge­ring har hårdnak­ket af­vist al­le på­stan­de­ne, men util­freds­he­den er blus­set op ef­ter man­da­gens an­greb.

Tirs­dag sam­le­de de­mon- stran­ter sig i Tyr­ki­ets stør­ste by­er, og po­li­ti­et måt­te fle­re ste­der op­lø­se de­mon­stra­tio­ner­ne med tå­re­gas og vand­ka­no­ner.

De 32 dræb­te ak­ti­vi­ster, der ho­ved­sa­ge­ligt var uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de, hav­de kurs mod den sy­ri­ske by Ko­ba­ne, der lig­ger i ru­i­ner ef­ter at ha­ve væ­ret på Is­la­misk Stats hæn­der.

Grup­pen skul­le ned at hjæl­pe til med genop­byg­nings­ar­bej­det.

TORS­DAG 23. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.