FAR­VEL

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Chri­sten­sen wib@ bt. dk

BE­GRA­VEL­SE

Den kend­te en­tertai­ner, sku­e­spil­ler og pi­a­nist Si­mon Ro­sen­baum blev i går be­gra­vet fra ka­pel­let på den jø­di­ske be­gra­vel­ses­plads på Ve­stre Kir­ke­gård i København.

I over­ens­stem­mel­se med jø­disk tra­di­tion var ki­sten dæk­ket af et sort klæ­de, og oven på ki­sten lå der buket- ter fra Dansk So­list­for­bund, som Si­mon Ro­sen­baum var for­mand for i næ­sten 25 år, og fra for­e­nin­gen Dan­ske Revy­ven­ner.

Ved den jø­di­ske ce­re­mo­ni i ka­pel­let holdt for­hen­væ­ren­de over­rab­bi­ner Bent Mel­chi­or en varm og hu­mo­ri­stisk ta­le for de om­kring 120 frem­mød­te, hvor han kald­te Si­mon Ro­sen­baum en le­gen­de og ro­ste ham for sit hu­ma­ni­sti­ske livs­syn.

» Når et men­ne­ske dør i en al­der af 89 år, er det in­gen tragedie, men det er sta­dig trist, « sag­de Bent Mel­chi­or, der la- ve­de sjov med Si­mon Ro­sen­baums en­ga­ge­ment i Dansk So­list­for­bund.

Brød ram­mer­ne

» Jeg har al­tid syn­tes, det var pa­ra­doksalt, når so­li­ster, der jo helst vil op­træ­de ale­ne, stif­ter en fore­ning, « sag­de han og fik de frem­mød­te til at gri­ne.

Bent Mel­chi­or for­tal­te, at Si­mon Ro­sen­baum ud­dan­ne­de sig in­den for han­del, men den slag­ne vej, der var lagt for ham, pas­se­de ik­ke til hans kunst­ne­ri­ske sjæl.

» Han var for me­get en ori­gi­nal og for pro­duk­tiv. Nye

En­tertai­ne­ren Si­mon Ro­sen­baum blev 89 år.

Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Sku­e­spil­ler Tri­ne Ga­de­berg var mødt op for at ta­ge af­sked med Si­mon Ro­sen­baum. Her sam­men med san­ge­ren og en­tertai­ne­ren Da­rio Cam­peot­to. Fo­tos: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.