FAR

Fa­mi­lie og ven­ner tog i går af­sked med ildsjæ­len Si­mon Ro­sen­baum

BT - - NYHEDER -

» Han var en ta­lentspej­der. Han var god til at fin­de ta­len­ter, der hav­de brug for at af­prø­ve ta­len­tet i tryg­ge ram­mer. «

Ide­er­ne sprang

Si­mon Ro­sen­baum dø­de søn­dag på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal ef­ter kort tids syg­dom. Den ak­ti­ve og livs­gla­de en­tertai­ner var trods sin hø­je al­der ik­ke gå­et på pen­sion. Helt ind­til kort før sin død op­t­rå­d­te Si­mon Ro­sen­baum sta­dig. Blandt an­det med si­ne døtre Pia og Ina- Mi­ri­am Ro­sen­baum.

Hans sid­ste one­mans­how hed ‘ Hold kæft - le­ver du end­nu’, som han op­t­rå­d­te med i de­cem­ber 2014.

» Men, « sag­de Bent Mel­chi­or, » du le­ver i men­ne­skers hjer­ter. Kan vi se en tol­der uden at tæn­ke 12 fla­sker whi­sky, « slut­te­de Bent Mel­chi­or med hen­vis­ning til san­gen fra 1968 om man­den, der bli­ver ta­get i tol­den med 12 fla­sker whi­sky for me­get i ba­ga­gen, og som drik­ker det me­ste frem for at hæl­de de dy­re drå­ber ud i va­sken.

Blandt de man­ge frem­mød­te ved be­gra­vel­ses­plad- sen var sku­e­spil­le­ren Hen­ning Jen­sen, som kend­te Si­mon Ro­sen­baum pri­vat.

» Han var en ildsjæl. Hans hjer­ne kør­te døg­net rundt med nye num­re og pro­jek­ter, « sag­de Hen­ning Jen­sen, der var mødt op til be­gra­vel­sen med sin hu­stru, sku­e­spil­le­ren Sol­b­jørg Høj­feldt.

» Han var bil­le­det på, at hvis man vil­le no­get og bræn­der for det, så kan man og­så gø­re det. Han var et stort og stærkt men­ne­ske, « sag­de han.

Helt ind­til kort før sin død op­t­rå­d­te Si­mon Ro­sen­baum sta­dig. Blandt an­det med si­ne døtre Pia ( t. v.) og Ina- Mi­ri­am Ro­sen­baum. De var ty­de­ligt be­rør­te, da de tog af­sked med de­res far.

San­ge­ren Kir­sten Sig­gaard var blandt de man­ge, der øn­ske­de at si­ge far­vel til Si­mon Ro­sen­baum.

» Hans hjer­ne kør­te døg­net rundt med nye num­re og pro­jek­ter, « sag­de sku­e­spil­le­ren Hen­ning Jen­sen.

Her an­kom­mer sku­e­spil­ler og te­a­ter­chef Hen­ning Spro­gøe til Mosaisk Ve­stre Be­gra­vel­ses­plads.

Og­så san­ge­ren og en­tertai­ne­ren Ed­die Skol­ler mød­te op og vi­ste sin del­ta­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.