Par- sex på au­stralsk

BT - - KULTUR -

FILM

’ The Litt­le De­ath’ KO­ME­DIE *** ***

fi nder på nye fan­ta­si­ful­de må­der at til­freds­stil­le hin­an­den seksu­elt. Og som til­sku­er er vi an­stæn­digt un­der­holdt.

Pro­ble­met er bl. a., at der er alt for man­ge men­ne­sker ind­blan­det. Og der bli­ver ik­ke gå­et i dyb­den med ret man­ge af for­hol­de­ne, som vi kun rig­tig ken­der på de­res seksu­el­le va­ner.

Ma­e­ve op­da­ger, at hun godt kun­ne tæn­ke sig, at kæ­re­sten Paul, ’ vold­ta­ger’ hen­de. Rowe­ne op­da­ger, at hun tæn­der vildt, når Ri­chard græder. Så det for­sø­ger hun fl it­tigt at få ham til. En par­te­ra­pe­ut for­slår Dan og Evie, at de skal for­sø­ge sig med rol­le­spil. Men snart kam­mer Dan helt over med bag­grunds­for­tæl­ling, kostu­mer og me­get me­re.

Sø­de­st er hi­sto­ri­en om Sam, der via en spe­ci­el vi­deo­chat for hø­re­hæm­me­de får fat i Mo­ni­ca og be­der hen­de skaff e for­bin­del­se med en sex- te­le­fon­ser­vi­ce.

’ The Lit­te De­ath’ er en char­me­ren­de lil­le fi lm. Men den har lidt for travlt til at væ­re rig­tig god.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.