DEN SID­STE AP­PLAUS

Cir­kus­di­rek­tør Tril­le Lucas­sen blev bi­sat i går

BT - - NAVNE -

og un­ge, der kan kom­me ind fra ga­den og læ­re at la­ve cir­kus.

Gen­nem åre­ne var Tril­le Lucas­sen cir­kus­mor for ad­skil­li­ge børn, som hun lær­te cir­kus­di­sci­pli­ner som jong­le­ring, akro­batik og tra­pez. Da Cir­kus Tværs’ grund­læg­ger Joop Po­el­man i som­me­ren 2009 gik bort, var det Tril­le Lucas­sen der blev di­rek­tør, og hun har si­den væ­ret sy­no­nym med det aar­hu­si­an­ske cir­kus.

Net­op den af­dø­des liv med gø­gl og cir­kus bar bi­sæt­tel­sen præg af. Præ­sten var fl ere gan­ge in­de på det i sin ta­le, hvor han for­kla­re­de, at Tril­le Lucas­sen som cir­kus­di­rek­tør vil­le byg­ge bro mel­lem men­ne­sker gen­nem leg.

Stå­en­de klapsal­ver

» Hun vil­le, at det ut­ro­li­ge skul­le ske for et men­ne­ske og

TORS­DAG 23. JULI 2015 Den tid­li­ge­re Cir­kus Tværs- le­der Tril­le Lucas­sen ( indsat til høj­re) blev i går bi­sat fra Aar­hus Dom­kir­ke. Den af­dø­des nær­me­ste bar ki­sten ud af dom­kir­ken. Fo­to: Axel Schütt men­ne­sker imel­lem, « sag­de præst Hen­rik Lund.

In­de i kir­ken blev Tril­le Lucas­sen hyl­det med en sid­ste stå­en­de ap­plaus, som hun så man­ge gan­ge før er ble­vet hyl­det, når hun har stå­et i ma­ne­gen i Cir­kus Tværs.

Til to­ner­ne af Kim Lar­sens ’ Om lidt bli’r her stille’ bar den af­dø­des nær­me­ste ki­sten ud af dom­kir­ken. De man­ge hund­re­de frem­mød­te sam­le­des rundt om rust­vog­nen, og da den be­gynd­te at kø­re, tog de af­sked med Tril­le Lucas­sen med klapsal­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.