Gu­de­søn i kamp

BT - - TV -

ACTIO­NE­VEN­TYR

Thor er en stærk men og­så ar­ro­gant kri­ger, og helt tan­ke­løst gen­star­ter han en æld­gam­mel krig, som tvin­ger Thors mæg­ti­ge far Odin ( Ant­ho­ny Hopkins) til at smi­de ham ud af As­gård. Blandt de al­min­de­li­ge dø­de­lig på Jor­den må han fi nde sin sty rke igen, in­den hans on­de halv­bror Lo­ke ( Tom Hid­dle­ston) in­va­de­rer Jor­den med si­ne sty rker. Nødt­vun­get må Thor læ­re at leve sam­men med men­ne­sker­ne, og her op­le­ver han nye aspek­ter af til­væ­rel­sen, da han fo­rel­sker sig i astro­fy­si­ke­ren Ja­ne Fo­ster ( Na­ta­lie Port­man). De­sto me­re har Thor at kæm­pe for, da trus­len fra Lo­ke nær­mer sig. For at kun­ne ta­ge kam­pen op imod sin lum­ske halv­bror må Thor ha­ve fat i sin ham­mer, Mjøl­ner - men den er i de hem­me­li­ge S. H. I. E. L. D.- agen­ters va­re­tægt. Med ” Thor” fi k Chris Hem­sworth for al­vor sit in­ter­na­tio­na­le gen­nem­brud, da han

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.