DEN UMU­LI­GE M

Man­den, de en­gang kald­te ’ Crash’ Froo­me, vir­ke­de usår­lig un­der før­ste akt i Al­per­ne

BT - - SPORTEN - KØ­RE­TUR @ LarsBar­to­li lbj@ sporten. dk

Teg­nin­gen var der. Det så fi nt og loven­de ud. Den gu­le trø­je om­gi­vet af felt­hyæ­ner og si­ne al­ler­nær­me­ste ri­va­ler.

Ik­ke me­get er me­re ap­pe­tit­væk­ken­de end at få iso­le­ret den før­en­de ryt­ter i Tour de Fran­ce. Ik­ke ba­re en mod en, men i en de­ci­de­ret un­der­tals­si­tu­a­tion. Det kun­ne ik­ke bli­ve bed­re, selv om det skul­le vi­se sig ik­ke at væ­re nok.

Før­ste akt i Al­per­ne slut­te­de med et over­be­vi­sen­de trø­je­for­svar af Chris Froo­me. Et skridt nær­me­re slut­desti­na­tion Pa­ris og det eft er en dag, der kun­ne ha­ve gi­vet ryn­ker i ang­lo- ke­ny­a­ne­rens glat­te an­sigt.

Skæb­ne­sym­fo­ni

De an­greb, Nairo Qu­in­ta­na som for­ven­tet sat­te ind, var til at hånd­te­re, selv om der så ud til at væ­re me­re bid i dem fra den lil­le co­lom­bi­a­ners si­de end hidtil i lø­bet. De ac­ce­le­ra­tio­ner, Qu­in­ta­na fi k skudt af­sted, kom al­drig til at stik­ke så dybt i ho­ved­mod­stan­de­rens bentøj, at der på no­gen må­de var ta­le om en kri­se.

Der­til kom der for lidt og for sent fra rivalernes si­de ret­tet mod Froo­me. Og som så­dan ud­vik­le­de mø­det med Col d’Al­los sig ik­ke til sam­me sym­bol­ske skæb­ne­sym­fo­ni som den, der for 40 år si­den ko­ste­de Ed­dy Merckx en sjet­te Tour- sejr.

» Alt i alt er det ble­vet min­dre kom­pli­ce­ret eft er i dag, « kon­sta­te­re­de Team Skys yp­per­ste­høv­ding og team- ma­na­ger, Da­ve Brails­ford.

Med Tejay van Gar­de­ren ude af lø­bet og Al­ber­to Con­ta­dor i nyt tidstab eft er et styrt fi k Team Sky og­så no­get foræ­ren­de på den kon­to. Re­sten kla­re­de kap­ta­j­nen og hans hånd­gang­ne mænd med en stra­te­gi, der for­søg­te at kom­me de ven­te­de an­greb i for­kø­bet. Af­sted i ud­brud med solide støt­ter som Ri­chie Porte og Ni­co­las Ro­che for at ta­ge brod­den af Mo­vistars ud­send­te frontsvin.

Blok- po­li­tik

Som hold be­trag­tet har Mo­vistar det tra­di­tio­nelt bedst i et trø­je­for­svar. Med rød­der tilbage i Mi­gu­el In­du­rains Ba­ne­sto er det cy­kel­spor­tens svar på blok- po­li­tik. Det er ba­re sjæl­dent godt og ud­fa­ren­de, når man skal fi nde rev­ner og spræk­ker i en rust­ning som den, Chris Froo­me har iført sig. Sam­ti­dig er en dy­na­mit- duo som team­kol­le­ger­ne Alejan­dro Val­ver­de og Qu­in­ta­na bed­re til at gø­re hin­an­den mid­del­må­di­ge end spræng­far­li­ge. Især Val­ver­des de­fen­si­ve neut­ra­li­se­ring af Con­ta­dors an­greb på op­kørs­len af Col d’Al­los ud­lag­de agen­da­en klart og ty­de­ligt: To po­di­e­plad­ser i Pa­ris er bed­re end et mis­lyk­ket at­ten­tat på gult.

» Vi fi k ram på et par af ri­va­ler­ne i dag. Pla­nen var at for­bed­re Alejan­d­ros ( Val­ver­de, red.) chan­cer for at kom­me på po­di­et, og vi vil­le ger­ne kø­re Sky træt­te før de kom­men­de etaper. Der er an­dre og læn­ge­re stig­nin­ger tilbage, der eg­ner sig bed­re til et an­greb langt ude­fra, men jeg er klar over, at jeg ik­ke kan ven­te til Al­pe d’Hu­ez ( lør­dag, red.) med at prø­ve, « in­drøm­me­de Qu­in­ta­na over for Ve­lo­news.

Dylan og rul­le­sten

Med 161 km as­falt for­tæ­ret på end­nu en fransk he­debøl­ge­dag be­gyn­der det at tan­ge­re en mis­sion umu­lig­hed for en spansk- co­lom­bi­ansk re­vol­te.

» De des­pe­ra­te an­greb har en lil­le chan­ce for at lyk­kes, så min for­vent­ning er, at de vil ven­te til La Tous­su­i­re og Al­pe d’Hu­ez, men egent­lig tror jeg ik­ke, de vil ri­si­ke­re alt for store an­greb, så læn­ge de og­så har et po­die at for­sva­re. Det vil mini­me­re de­res mu­lig­he­der, « vur­de­rer Da­ve Brails­ford.

Set i det lys er det sik­kert bed­re at væ­re en af den slags rul­le­sten på li­vets lan­de­vej, Bob Dylan syn­ger om i san­gen ’ Li­ke A Rol­ling Sto­ne’. Rod­løs, ukendt og uden kre­dit, men vil­lig til at ta­ge skæb­nen i eg­ne hæn­der.

Lidt li­ge­som den ty­ske eta­pe­vin­der Si­mon Ges­chke, der langt­fra lig­ne­de det mest ly­sen­de vin­der­bud i gårs­da­gens store ud­brud, men som al­li­ge­vel tog stik­ket hjem.

» Det var min­dre end en halv chan­ce, men jeg be­slut­te­de mig for at ta­ge den og prø­ve at vin­de, selv om der var bed­re kla­tre­re end mig i ud­brud­det. Jeg har ven­tet 15 år på det her, « lød det fra ty­ske­ren med hip­ster- fuldskæg­get.

En halv chan­ce er bed­re end in­gen­ting. I hvert fald for den, der in­tet har. Må­ske Qu­in­ta­na og Val­ver­de skul­le genover­ve­je, om det er værd at mi­ste fod­fæ­stet. Ba­re en­gang imel­lem. Nairo Qu­in­ta­na ( tv.) kun­ne ik­ke ryste Chris Froo­me af sit bag­hjul i går, ty­ske Si­mon Ges­chke ( øverst th.) fik den tri­umf, han hav­de ven­tet på i 15 år, og Al­ber­to Con­ta­dor fik skram­mer, et hul i buk­ser­ne og et tidstab, der alt i alt gør for­sø­get på at for­hin­dre Froo­me i at vin­de Tou­ren til en umu­lig mis­sion.

Fo­to: AFP, Nils Meilvang

TORS­DAG 23. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.