NÅ­LEØ­JET ER B

De bed­ste dan­ske­re skal nok kom­me med til Tour de Fran­ce, men det er straks vær­re for ta­len­ter­ne i næ­ste ræk­ke

BT - - SPORTEN - SVÆR FREM­TID Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

Er du god nok, er der ik­ke no­get at fryg­te. Men det er straks vær­re, hvis du er et ungt dansk ta­lent på vej op. Så kom­mer det til at ko­ste, at den nu­væ­ren­de fø­de­kæ­de er ved at få kap­pet ho­ve­d­et af.

Bjar­ne Ri­is’ tid­li­ge­re hold var dansk cy­kel­sports store flagskib, men med af­ske­den er det nu så som så med det dan­ske islæt. Og skal man tro Oleg Tin­kov, bli­ver den sta­dig min­dre. Sam­ti­dig kæm­per Dan­marks ene­ste Pro Con­ti­nen­tal- hold, Team Cult, for at over­le­ve og har en de­ad­li­ne om un­der to må­ne­der i jag­ten på at fin­de den sponsor, der kan mu­lig­gø­re hol­dets fort­sat­te vir­ke.

Det vil få be­tyd­ning, ly­der vur­de­rin­gen.

» Uden et dansk hold på hø­je­ste el­ler næst­hø­je­ste ni­veau vil cy­kel­spor­ten her­hjem­me ryk­kes tilbage. Vi er ik­ke bom­bet til ste­nal­de­ren, men det er et stort slag, « si­ger Al­lan Jo­han­sen, der er sport­s­chef på Con­ti­nen­tal- hol­det Tre­for- Blu­ewa­ter.

Han får op­bak­ning fra en af de dan­ske ryt­te­re, der har haft stor gavn af et dansk hold i ver­den­stop­pen. Chris An­ker Sø­ren­sen har si­den 2005 væ­ret en del af det hold, Bjar­ne Ri­is tid­li­ge­re eje­de. Den æra stop­per med ud­gan­gen af 2015, og jag­ten på et nyt hold har end­nu ik­ke væ­ret suc­ces­rig

» Hvis der ik­ke er et stort dansk hold, er der man­ge dan­ske ta­len­ter, der ik­ke får chan­cen. Det vil væ­re rig­tig skidt for dansk cy­kel­sport, « si­ger Chris An­ker Sø­ren­sen.

Et vold­somt spring

Al­lan Jo­han­sen på­pe­ger, at hvis de hjem­li­ge hold al­le er på Con­ti­nen­tal- ni­veau, alt­så i spor­tens tred­je di­vi­sion, er sprin­get op vold­somt for de fle­ste.

» Og det kan i sig selv væ­re svært at bli­ve op­da­get. Det er lidt ’ ude af øje, ude af sind’, når man kø­rer på det ni­veau. Cy­kel­spor­ten har ik­ke scou­ter som i fod­bol­dens ver­den, for­di der ik­ke er et øko­no­misk in­ci­ta­ment. Så jeg for­sø­ger at gø­re op­mærk­som på mi­ne ryt­te­re, når jeg ta­ler med mi­ne kon­tak­ter i ud­lan­det, « si­ger Al­lan Jo­han­sen.

Mor­ten Ben­ne­kou, der er land­stræ­ner for de dan­ske U23- ryt­te­re, ved­går, at det har be­tyd­ning, at der ik­ke læn­ge­re er et Wor­ld Tour- hold med dansk bag­grund, men at det me­re er på et over­ord­net plan.

Ud­vi­det net­værk

» Bjar­ne Ri­is har gjort me­get for at ska­be en stør­re in­ter­es­se for cy­kel­spor­ten i Dan­mark og der­med og­så få­et fle­re til at cyk­le, så vi har få­et ta­len­ter frem. Men ser man på den di­rek­te fø­de­kæ­de, har han godt nok ta­get dan­ske­re ind, men det har og­så væ­ret svært for dem at få plads til at kø­re de store løb, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou, der af sam­me år­sag sam­men med DCU har lagt store kræf­ter i at ud­vi­de det pro­fes­sio­nel­le net­værk, så un­ge dan­ske ryt­te­re kan få kon­trak­ter i ud­lan­det.

» Vi kun­ne ik­ke væ­re af­hæn­gi­ge af én mand el­ler ét hold. Og des­u­den si­ger jeg til mi­ne un­ge dren­ge, at hvis man ik­ke kan kø­re sig til sin før­ste kon­trakt uden at få hjælp fra ven­ner og ven­ners ven­ner, så ser det skidt ud, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou, der af sam­me år­sag ik­ke ser de store pro­ble­mer for den ab­so­lut­te top i Dan­mark. De skal nok kom­me til Tour de Fran­ce, hvis ta­len­tet er stort nok.

» Og her kan det nær­mest væ­re en for­del, at det lo­gi­ske valg ik­ke læn­ge­re. er et dansk hold. Som Tin­koff- Saxo ud­vik­le­de sig, var det jo nær­mest umu­ligt for dan­sker­ne at få plads på hol­det. Der ser jeg stør­re mu­lig­he­der for dan­ske­re på hold som Ag2R, MTN- Qhu­be­ka el­ler BoraAra­gon, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou.

TORS­DAG 23. JULI 2015

Tre dan­ske ryt­te­re har del­ta­get i årets Tour de Fran­ce, og de er sta­dig med. De er Mi­cha­el Val­gren ( de­butant)

og her­rer­ne på bil­le­det: Jakob Fuglsang ( tv.) og Lars

Bak. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.