BLE­VET MIN­DRE BTs bud på dansk Tour­del­ta­gel­se i de næ­ste år

BT - - SPORTEN - LARS BAK, 35 ÅR JAKOB FUGLSANG, 29 ÅR. MI­CHA­EL VAL­GREN, 23 ÅR MAGNUS CORT, 22 ÅR CHRI­STOP­HER JUUL- JEN­SEN, 26 ÅR MI­CHA­EL MØR­KØV, 30 ÅR MAT­TI BRES­CHEL, 30 ÅR

TORS­DAG 23. JULI 2015 Er selvskre­vet på Lotto- Sou­dal, hvor der sæt­tes stor pris på ev­ner­ne som loko­mo­tiv i jag­ten på Greipels eta­pe­sej­re – og som wild card i ud­brud, omend de 35 år sæt­ter en be­græns­ning på an­tal­let af frem­ti­di­ge Tou­re. Skift ede væk fra Bjar­ne Ri­is for at få Tour- chan­cen og skift ede igen for at for­ø­ge si­ne chan­cer. Kar­ri­e­re­val­get har væ­ret kor­rekt med tan­ke på, at Lars Bak i år kø­rer sin fem­te Tour i træk. Har li­ge for­læn­get sin kon­trakt med Asta­na og vil igen væ­re til­tænkt en ho­ved­rol­le i Tour de Fran­ce. Ene­ste ud­for­dring vil væ­re, om han får lov til at væ­re kap­ta­jn i Vu­el­ta a Es­paña el­ler Giro d’Ita­lia. Selv er han mest stemt for Tou­ren, der pas­ser ham bed­re, for­di det ik­ke ude­luk­ken­de er de kla­tre­kon­kur­ren­cer, de to an­dre store eta­pe­løb har ud­vik­let sig til. Har knok­let i sin før­ste Tour- start, men har måt­tet san­de, at der er for­skel på Grand Tours. Var over­be­vi­sen­de i Vu­el­ta­en sid­ste år, men har i år ik­ke sat sam­me aft ryk i Tour de Fran­ce. Hol­det vir­ker dog sær­de­les til­freds med ham og med tan­ke på det enor­me ta­lent og ud­vik­lin­gen hidtil, vir­ker Val­gren som en lang­tids­del­ta­ger. Det sy­nes ure­a­li­stisk, at Magnus Cort kø­rer Tour de Fran­ce al­le­re­de i 2016, men Ori­ca- Gre­e­ned­ge ser den dan­ske ryt­ter som Grand Tour- del­ta­ger på sigt, og det re­a­li­sti­ske bud er, at han be­gyn­der med Giro­en el­ler Vu­el­ta­en. Men i 2017 lig­ner det en ad­gangs­bil­let til Cort, hvis han hol­der den øje­blik­ke­li­ge frem­gang. Ryg­ter­ne går på, at den nu­væ­ren­de Tin­koff - Saxo- ryt­ter skift er til Ori­ca- Gre­e­ned­ge og bli­ver hold­kam­me­rat med Magnus Cort. Præ­sta­tio­ner­ne i det­te års Giro aft vang stor respekt i fel­tet, og det teg­ner lyst for Chri­stop­her Juul- Jen­sens mu­lig­he­der i Tour- fel­tet.

CHRIS AN­KER SØ­REN­SEN, 30 ÅR Kon­trak­ten hos Tin­koff - Saxo bli­ver ik­ke for­læn­get, og det er sin sag at få kon­trakt på et Wor­ld Tour- hold for så at gli­de ind i Tour- trup­pen på trods af vel­do­ku­men­te­ret hjæl­pe­ryt­ter­po­ten­ti­a­le. En mu­lig­hed kan væ­re, at han skift er til et Pro Con­ti­nen­tal- hold, der har mu­lig­hed for et wild card. I gi­vet fald vil han væ­re selvskre­vet. Det ser van­ske­ligt ud for Mi­cha­el Mør­køv, der ik­ke har vist syn­der­ligt me­get i de se­ne­re sæ­so­ner. I år har løbspro­gram­met væ­ret tyndt, og det kun­ne en­de med en re­tur til Dan­mark. Det vil i sa­gens na­tur brem­se al­le even­tu­el­le Tour­drøm­me. Kon­trak­ten hos Tin­koff - Saxo ud­lø­ber om et halvt år, og ef­ter et godt 2014 har re­sul­ta­ter­ne væ­ret min­dre pran­gen­de i den­ne sæ­son. Men har dog mu­lig­he­den for at hen­te sig en kon­trakt på sit renom­mé. Hvis Tour de Fran­ce fort­sat er en drøm for ham, skal det væ­re et af de ny­e­re og min­dre hold, han skal sat­se på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.