UCI svig­ter si­ne eg­ne

BT - - SPORTEN -

DER ER AL­MIN­DE­LIG enig­hed Utrecht. Det må væ­re pas­sen­de for om, at Den In­ter­na­tio­na­le Cy­en præ­si­dent i cy­kel­spor­tens mo­kel Uni­on, UCI, er bed­re stedt der­for­bund at stå til rå­dig­hed i det un­der den en­gel­ske præ­si­dent Bri­an cy­kel­løb, der ge­ne­re­rer su­verænt Cook­son end den sva­ge og fø­je­mest in­ter­es­se og fl est pen­ge. li­ge for­gæn­ger Pat McQu­aid og ik­ke Og lad os så stop­pe skå­l­ta­len mindst hol­læn­de­ren He­in Ver­brug­her. For si­den Tour de Fran­ce blev gen skudt i gang . for 19 da­ge si­den, er det

er har væ­ret nok at ryd­de op i. for­svin­den­de lidt, man har hørt til Festi­na, Arm­strong og så­mænd og­så UCI. Mi­cha­el Ras­mus­sens sagskom­pleks, Åh jo, der bli­ver skam gen­nem­der åben­ba­re­de, hvor­dan UCIs læ­ført de fj ol­le­de un­der­sø­gel­ser for ge­li­ge su­per­visor, Ma­rio Zorzo­li, var el­drev­ne mo­to­rer i cyk­ler­ne, selv med til at dæk­ke over dan­ske­ren og om fæ­no­me­net me­re vir­ker som en hans Ra­bo­bank- hold, når der var kurio­si­tet på Youtube og de so­ci­a­le ug­ler i mo­sen. me­di­er end en re­el be­kym­ring.

Det er fi nt nok, at UCI har for­søgt Langt me­re grund til ho­ved­ryble­vet må­lt og ve­jet på pa­ra­me­tre, sig med en sand­heds­kom­mis­sion sten har der væ­ret til UCIs fra­vær i der lig­ger helt uden for det nor­ma­le og en CIRC- rap­port, selv om den - al den medieturbulens, der har fulgt an­tido­pin­g­ar­bej­de. Og uan­set hvad li­ge­som An­ti Do­ping Dan­marks - er især man­den i den gu­le trø­je. Det er man måt­te me­ne om de man­ge alt for til­ba­ge­sku­en­de og uden ko­nik­ke UCIs op­ga­ve at træ­de til som bud på, hvad Team Sky- kap­ta­j­nen se­kven­ser på grund af for­æl­del­ses­hver­ken skyt­sen­gel el­ler ad­vo­kat for egent­lig har at sky­de med i be­ne­ne, fri­ster. Men hel­le­re det end at fe­je Chris Froo­me. Men det vil­le ha­ve vil­le det ha­ve væ­ret pas­sen­de med pu­k­len un­der gulv­tæp­pet stør­re py­n­tet ge­val­digt, hvis UCI hav­de væ­en stem­me som Cook­sons til at ve­je som ind.det ske­te un­der Ver­brug­gen, og ret der med opkla­ring og de­res lod E i det ’ nye’ UCI er der trods alt en vil­je på væg­ten, når de me­re el­ler min­dre r det ri­me­ligt at læg­ge watt- tal til re­for­mer, hvor der før var småkor­hånd­fa­ste do­pings­pe­ku­la­tio­ner har ud? Hvor me­get skal off ent­lig­he­den rum­pe­ret be­ton­tænk­ning. ta­get fart. ha­ve ind­blik i det bi­o­lo­gi­ske pas? Hvil­ken be­tyd­ning til­læg­ger UCI de be­reg­nin­ger, der kom­mer frem hvert år un­der Tour de Fran­ce ( men sjæl­dent el­lers i lø­bet af sæ­so­nen)? I DA­GE­NE OP til Tour de Fran­cestar­ten var Bri­an Cook­son en syn­lig stør­rel­se i og om­kring start­by­en SI­DEN CHRIS FROO­ME di­stan­ce­re­de kon­kur­ren­ter­ne på Pi­er­re- St. Martin i Py­re­næ­er­ne er hans præ­sta­tion Hvem skal for­tol­ke dem, om no­gen? Og vil UCI sup­ple­re an­tido­pin­g­ar­bej­det med watt- nør­de­ri for i det mind­ste at for­hol­de sig til fæ­no­me­net? Det er væ­sent­li­ge spørgs­mål. DET ER IK­KE no­gen hem­me­lig­hed, at Den in­ter­na­tio­na­le Cy­kel Uni­on og Tour- ar­ran­gø­rer­ne fra ASO har et an­strengt for­hold og om­gås hi­an­den med en vis for­sig­tig­hed. Uan­set hvad er Tour de Fran­ce for stor en be­gi­ven­hed til, at che­fen for UCI kan glim­re så me­get ved sit fra­vær. Vi har få­et nok af stø­ve­de in­drøm­mel­ser og op­gør med for­ti­den. De har væ­ret pi­ne­fuldt nød­ven­di­ge, og for­hå­bent­lig er der en læ­re at dra­ge af dem. Men eft er­hån­den er der hårdt brug for en stem­me og et ud­syn, der bå­de er nær­væ­ren­de og pe­ger fremad.

Den bur­de ha­ve væ­ret klar og ty­de­lig un­der he­le Tour de Fran­ce.

UCI- præ­si­dent Bri­an Cook­son har væ­ret så lidt til ste­de un­der årets Tour de Fran­ce, at der ik­ke er ta­get no­gen billeder af ham. Her ses han på 12. eta­pe af Giro d’Ita­lia, hvor han over­rak­te den ly­se­rø­de fø­rer­trø­je til Al­ber­to Con­ta­dor. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.