I dag skal jeg på Al­pe- togt

Går for­søg­te Jakob Fuglsang gang på gang at ri­ve sig løs af Tour- fel­tet. Men en tom drik­ke­dunk ko­ste­de dyrt

BT - - SPORTEN - PRIK, PRIK Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

Der er prik­ker på Jakob Fuglsangs net­hin­de. Rø­de po­lka­dot­prik­ker.

For Asta­na- dan­ske­ren har ud­set sig den sam­le­de sejr i bjerg­kon­kur­ren­cen som sit nye store Tour de Fran­ce- mål - ef­ter drøm­men om en top­pla­ce­ring samt et for­svar af Vin­cen­zo Ni­ba­lis sam­le­de sejr fra sid­ste år er gå­et i va­sken.

Nu vil Fuglsang ud at sam- le po­int, og i går for­søg­te han igen og igen at kom­me ud på even­tyr på den før­ste af fi­re etaper i Al­per­ne.

» Der var fuld knald på i dag. Jeg kør­te med i alt. Hver ene­ste gang en an­den for­søg­te, kør­te jeg ef­ter ham. Uden at over­dri­ve tror jeg, at jeg prø­ve­de at kom­me af­sted 30 gan­ge. Men det vil­le ba­re ik­ke lyk­kes, « for­tal­te han.

» På et tids­punkt løb jeg tør for vand og måt­te kø­re ned til vo­res ser­vi­ce­vogn, og så røg det af­gø­ren­de ud­brud selv­føl­ge­lig af­sted. Ty­pisk. «

Jag­ter bjerg­po­int

Men trods den uhel­di­ge ti­m­ing har Jakob Fuglsang over­ho­ve­det ik­ke op­gi­vet hå­bet om søn­dag at stå på Champs- Élysées og la­de sig hyl­de som bjerg­kon­ge.

» Nej, den drøm er slet ik­ke ov­re. ( Jo­aquim, red.) Rod­ri­gu­ez fik hel­ler ik­ke no­gen po­int, no­te­re­de jeg mig. Ham holdt jeg godt øje med. «

Den 30- åri­ge dan­sker, der tirs­dag for­læn­ge­de sin kon­trakt med det ka­sak­hi­ske Asta­na- hold med yder­li­ge­re to år, har tænkt sig at bru­ge da­gens og mor­gen­da­gens Al­pe- etaper på at ban­ke så man­ge po­int ind på bjerg­kon­to­en som mu­ligt.

» I mor­gen ( i dag, red.) er en god dag at gå i ud­brud på. Der er man­ge po­int at hen­te. Det sam­me med fre­dag ( i mor­gen. red.). Den sid­ste dag på Al­pe d’Hu­ez bli­ver svær for mig at la­ve no­get på, for­di den er så kort, og folk vil gi­ve den fuld gas fra start til mål, « lød det fra Fuglsang.

Dan­ske­ren lig­ger på tred­je­plad­sen i bjerg­kon­kur­ren­cen. Den fø­res af lø­bets gu­le trø­je, Chris Froo­me, med 61 po­int, mens Jo­aquim Rod­ri­gu­ez har 52 po­int på an­den­plad­sen. Fuglsang har 41 po­int .

Og­så Fuglsangs dan­ske Lotto- Sou­dal- kam­me­rat, Lars Bak, hav­de en ak­tiv før­ste dag i Al­per­ne. Han hav­de og­så mod på et ud­brud og for­søg­te ihær­digt.

» Det ærg­rer mig me­get, at jeg ik­ke kom med i vin­der­ud­brud­det, for jeg hav­de sinds­sygt go­de ben. Jeg sid­der fak­tisk med fa­vo­rit­ter­ne, ind­til vi kun er 20 mand tilbage. «

» Til sidst kan jeg så ik­ke føl­ge med me­re og væl­ger at brem­se ned og ven­te på ( To­ny, red.) Gal­l­o­pin, så han tab­te så lidt tid som mu­ligt, « sag­de Lars Bak.

Jakob Fuglsang har end­nu ik­ke op­gi­vet drøm­men om at ifø­re sig den prik­ke­de bjerg­trø­je, selv­om han ik­ke kom med i det af­gø­ren­de ud­brud i går. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.