’ Han er tilbage p

Ulrik Wil­bek har store for­vent­nin­ger til Mik­kel Hansen og reg­ner med, at s

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUPERSÆSON I VEN­TE Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ sporten. dk

Mik­kel Hansen og de øv­ri­ge hånd­bold­spil­le­re i Eu­ro­pa er så småt vendt tilbage fra de­res fe­ri­er og be­gyn­der for­be­re­del­ser­ne frem mod den kom­men­de sæ­son. En sæ­son, som især bli­ver spæn­den­de for lands­hol­dets vig­tig­ste spil­ler, Mik­kel Hansen, der kan se frem til en hæs­blæ­sen­de sæ­son, hvor han er ube­tin­get af­gø­ren­de for bå­de Pa­ris Hand­ball og det dan­ske lands­hold.

Og det bli­ver en lang og op­s­li­den­de sæ­son, der ven­ter Mik­kel Hansen. Men og­så en sæ­son, hvor hans klubhold, Pa­ris Hand­ball, går fra at væ­re en eu­ro­pæ­isk out­si­der til at væ­re næ­ste sæ­sons alt­over­skyg­gen­de fa­vo­rit til at vin­de Champions League. Grun­den er, at klub­ben har spen­de­ret to mio. eu­ro ( 15 mio. kr.), på at hen­te den fran­ske lands­holds­spil­ler Ni­ko­la Ka­ra­batic i Bar­ce­lo­na.

For Mik­kel Han­sens ved­kom­men­de er det kun po­si­tivt, at han nu er hold­kam­me­rat med den fran­ske stjerne, me­ner Ulrik Wil­bek, der som tid­li­ge­re land­stræ­ner har et ind­gå­en­de kend­skab til Mik­kel Hansen. MIK­KEL HANSEN 22. ok­to­ber 1987 ( 27 år)

GOG ( 2005- 2008), FC Bar­ce­lo­na ( 2008- 2010), AG København ( 2010- 2012), Pa­ris Hand­ball ( 2012-) 134 kam­pe/ 628 mål

Fik de­but på det dan­ske lands­hold i 2007. Vandt EMguld i 2012 og EM- sølv i 2014. Vandt VM- sølv i 2011 og 2013. Ved VM 2011 i Sve­ri­ge blev Mik­kel Hansen tur­ne­rin­gens top­sco­rer med 68 mål og ud­ta­get til tur­ne­rin­gens All Star- hold. Sam­me år kå­re­de IHF ham som ver­dens bed­ste hånd­bold­spil­ler.

FØDT: KLUB­BER: LANDS­HOLD: VÆRD AT VI­DE:

sit al­ler­bed­ste ved EM i ja­nu­ar 2016 i Po­len. Der­u­d­over er det og­så sand­syn­ligt, at Dan­mark kva­li­fi­ce­rer sig til OL i Rio de Ja­neiro, der fin­der sted i au­gust.

Her spil­ler Pa­ris Hand­balls nye træ­ner, Zvoni­mir Serd­aru­sic, en stor rolle. Ulrik Wil­bek hå­ber, at den bos­ni­ske træ­n­er­le­gen­de er op­mærk­som på dan­ske­rens fy­sik.

» Jeg hå­ber, at Serd­aru­sic går lidt på kom­pro­mis med den hel­ve­des­op­start, han har ry for. Da han var træ­ner i THW Ki­el, var det kendt, at der var to mu­lig­he­der for spil­ler­ne. En­ten blev man ska­det og der­med fær­dig for re­sten af sæ­so­nen, el­ler og­så kom man i ver­dens bed­ste form. Så jeg hå­ber, at han do­se­rer den fy­si­ske træ­ning i etaper, for el­lers kan det bli­ve me­get hårdt for spil­ler­ne, « si­ger Wil­bek.

Top­pe­de i 2011

Mik­kel Hansen er ef­ter­hån­den ble­vet 27 år og har op­byg­get en stor er­fa­ring fra di­ver­se fi­na­ler på klub- og lands­hold. Men iføl­ge Ulrik Wil­bek er top­pen end­nu ik­ke nå­et for Mik­kel Han­sens ni­veau.

» Se på Ka­ra­batic. Han bli­ver bed­re og bed­re, og han er over 30 år nu. Det, vi ser nu om da­ge, er, at de bed­ste bagspillere er over 30 år. De spil­ler i læn­ge­re tid, og er­fa­ring be­ty­der ut­ro­lig me­get i hånd­bold, for­di man skal træf­fe valg og vur­de­re, « si­ger Wil­bek, og fort­sæt­ter:

» Mik­kel Hansen top­pe­de i 2011 til VM i Sve­ri­ge, hvor han var fuld­stæn­dig ene­stå­en­de. Ef­ter­føl­gen­de fik han nog­le ska­der, og det be­tød, at der kom nog­le mel­le­mår. Spe­ci­elt 2013 var et lidt dår­ligt år for ham. Men si­den da er han kom­met lang­somt men sik­kert tilbage, og han er nu tilbage på det ni­veau, han hav­de i 2011. Nu er det ba­re at hå­be på, at hans ni­veau sti­ger yder­li­ge­re, og at hans for­svars­spil bli­ver end­nu bed­re, « si­ger DHFs sport­s­chef. En lang, op­s­li­den­de men for­hå­bent

lig og­så suc­ces­rig sæ­son ven­ter Mik­kel Hansen på så­vel det dan­ske lands­hold som hos Pa­ris Hand­ball.

Fo­to: Claus Fi­sker/ EPA

TORS­DAG 23. JULI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.