Lan­dins op­takt øde­lagt af ska­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY START Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Dan­marks lands­holds­må­l­mand i hånd­bold Nik­las Lan­din har få­et en skidt start på til­væ­rel­sen som spil­ler i den ty­ske mester­klub, THW Ki­el.

Ved årets VM i Qa­tar i ja­nu­ar på­drog Nik­las Lan­din sig en ly­ske­ska­de i Dan­marks kamp mod Tys­kland, som end­te 3030, i det ind­le­den­de grup­pe­spil. Det er den­ne ly­ske­ska­de, der sta­dig dril­ler den 26- åri­ge dan­sker.

» Henover for­å­ret blev jeg ved med at træ­ne og spil­le kam­pe, så det er gå­et lidt op og ned med den, « si­ger Nik­las Lan­din til TV2 Spor­tens hjem­mesi­de om ska­den.

Skal bli­ve ska­de kvit

Men THW Ki­el har for­talt Nik­las Lan­din, at han skal se at bli­ve ska­den kvit, så i ste­det for hånd­bold har Nik­las Lan­din træ­net svøm­ning og styr­ke­træ­ning. Og det var ik­ke li­ge den start, en af ver­dens bed­ste målmænd hav­de set frem til ef­ter skif­tet fra Rhe­inNeck­ar Löwen.

» Jeg fø­ler ik­ke, jeg helt er en del af hol­det end­nu. Jeg si­ger li­ge hej til dem, og så går jeg i svøm­me­hal­len el­ler i fit­ness, mens de går ud og træ­ner, « si­ger Nik­las Lan­din, der dog for­sik­rer om, at han nok skal væ­re klar til sæ­son­start.

Og der­med er der hel­ler ik­ke fa­re for, at Nik­las Lan­dins del­ta­gel­se ved eu­ro­pa­mester­ska­ber­ne i Po­len til ja­nu­ar 2016 med det dan­ske lands­hold bør kom­me i fa­re. Her vil en ska­des­fri Nik­las Lan­din væ­re et selvskre­vet med­lem af den dan­ske trup.

Jo­han Wiland har haft en stor an­del i FCKs suc­ces de se­ne­re år. Men nu er han ble­vet fortrængt fra må­let af Step­han Andersen og sø­ger der­for vi­de­re. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.