Jan Ul­l­rich ri­si­ke­rer fængsel ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPRIT­KØR­SEL Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk Pa­scal Sch­midt, dom­mer

Det var held el­ler et til­fæl­de, at in­gen kom al­vor­ligt til ska­de el­ler dø­de

Den tid­li­ge­re Tour de Fran­ce- vin­der Jan Ul­l­rich går et par gy­ser­må­ne­der i mø­de.

un­der­sø­gel­ser vist, at Ul­l­rich var lidt me­re på­vir­ket og kør­te lidt stær­ke­re end først an­ta­get. Og det kan ko­ste ham en straf så streng, at han skal i fængsel, skri­ver Bild.

For­lig blev om­stødt

Jan Ul­l­rich og hans for­sva­rer hav­de el­lers ind­gå­et et for­lig, der be­tød, at den 40- åri­ge eks- cy­kel­ryt­ter fik 18 må­ne­ders be­tin­get fængsel og en bø­de på 72.750 kro­ner plus retsom­kost­nin­ger. Men tirs­dag genåb­ne­de ret­ten den sag, der nu kan gi­ve Ul­l­rich en langt hår­de­re straf.

» Det var held el­ler et til­fæl­de, at in­gen kom al­vor­ligt til ska­de el­ler dø­de, « sag­de dom­mer Pa­scal Sch­midt.

Genåb­nin­gen af sa­gen skyl­des, at man ud over pro­mil­len, der si­den er ble­vet må­lt til 1,85, og­så fandt spor af va­li­um i ty­ske­rens blod. Sam­ti­dig vi­ste en ny rap­port, at Jan Ul­l­rich ik­ke hav­de kørt 139 km/ t, men 143 km/ t, hvor det kun var lov­ligt at kø­re 80 km/ t. Det gjor­de plud­se­lig far­tover­skri­del­sen til 63 km/ t over det til­lad­te, og det an­ses i Schweiz som en ’ ræ­ser- for­bry­del­se’.

Så­dan en gi­ver mindst et års fængsel. Og det skal nu af­gø­res i ret­ten, om den tid­li­ge­re ty­ske cy­kel­ryt­ter skal idøm­mes den straf. Men der er end­nu ik­ke fast­sat en da­to for næ­ste rets­mø­de.

Jan Ul­l­rich ri­si­ke­rer fængsel i en sag om spi­ri­tus­kør­sel. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.