Mes­si be­sø­ger dik­ta­tor i Afri­ka

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jep­pe Pe­der­sen

Den ar­gen­tin­ske su­per­stjer­ne Lio­nel Mes­si har mod­ta­get mindst 2,4 mil­li­o­ner pund - 25,5 mil­li­o­ner kro­ner - for at støt­te en af Afri­kas mest kor­rup­te præsidenter. Det skri­ver det fran­ske me­die Fran­ce Foot­ball.

Den 26- åri­ge fod­bold- ele­gan­ti­er skab­te kæm­pe fu­r­o­re, da han i we­e­ken­den an­kom i Ga­bon - en tid­li­ge­re fransk ko­lo­ni - som en gæst af præ­si­den­ten, Ali Bongo.

Ik­lædt Ber­m­u­da- shorts, t- shirt og sin arm­dæk­ken­de ta­to­ve­ring var Mes­si bl. a med til at læg­ge fun­da­men­tet for et nyt sta­dion ved by­en Port- Gen­til.

» Folk er op­rør­te over det. Mes­si bur­de vi­de, hvad præ­si­dent Bongo re­præ­sen­te­rer, « sag­de en af mod­stan­der­ne til re­gi­met, der er kendt for kor­rup­tion og gen­tag­ne brud på men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, iføl­ge det fran­ske me­die.

Lio­nel Mes­si skal iføl­ge me­di­et ha­ve mod­ta­get 25,5 mio. kr. for tu­ren til det afri­kan­ske land

Ali Bongo On­dim­ba bli­ver be­skyldt for at ha­ve plyn­dret Ga­bons pen­ge­re­ser­ver til egen brug og for at fi­f­le med tal­le­ne til de ’ de­mo­kra­ti­ske’ præ­si­dentvalg for at be­hol­de mag­ten i lan­det. Den 19. maj var han skyld i en ulyk­ke i Schweiz, hvor tre bi­ler blev to­talska­det, da han med sin Au­di kør­te op bag i en Ci­troën C3, der holdt stille, og der­ef­ter ram­te en Al­fa Ro­meo.

To men­ne­sker skul­le på ho­spi­ta­let som re­sul­tat af sam­men­stø­det, mens Jan Ul­l­rich kun­ne nø­jes med uskadt at pu­ste i po­li­tiets al­ko­me­ter, der må­l­te 1,4 i pro­mil­le.

Så­dan for­lød det i hvert fald i avi­sen Bli­ck den­gang, men nu har

Fod­bold- stjer­nen Lio­nel Mes­si er på be­søg i Ga­bon hos den kor­rupt­be­skyld­te præ­si­dent Ali Bongo. Fo­to: Reu­ters

jepp@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.