RACISMENS GRIMM

Spe­ku­la­tio­ner­ne om kor­rup­tion og mang­len­de fa­ci­li­te­ter er ble­vet sat til si­de, eft er rus­sisk fod­bold er ble­vet ramt af en ra­cis­me- sag, der ska­ber stor be­kym­ring for­ud for VM- slut­run­den i lan­det i 2018

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg Ra­cis­me i rus­sisk fod­bold er ik­ke en nyhed i sig selv. Men eft er en epi­so­de med FC Ufa- spil­le­ren Em­ma­nu­el Frim­pong la­der tå­l­mo­dig­he­den til at væ­re slup­pet op.

FC Ufa, som den tid­li­ge­re FC Midtjylland- spil­ler Syl­ve­ster Ig­bo­un net­op er skift et til, skød i sid­ste uge sæ­so­nen i gang mod Spartak Moskva. Em­ma­nu­el Frim­pong blev i den for­bin­del­se ud­sat for abe­ly­de fra til­sku­er­ne, hvil­ket fi k Ufa- spil­le­ren til at re­a­ge­re ved at ge­sti­ku­le­re ud til fan­se­ne i fru­stra­tion. Det gav en ud­vis­ning til Frim­pong, mens til­sku­er­ne end­nu ik­ke er straff et.

» Jeg vil ger­ne und­skyl­de for min ud­vis­ning, eft er jeg blev pro­vo­ke­ret. Det bur­de ik­ke væ­re sket, men jeg er kun et men­ne­ske, der ik­ke bur­de bli­ve ud­sat for ra­cis­me i et spil, jeg el­sker. Og vi skal afh ol­de VM i det her land, hvor afri­kan­ske hold skal spil­le. Nu skal jeg så af­so­ne ka­ran­tæ­ne eft er at ha­ve væ­ret ud­sat for ra­cis­me, « skrev Frim­pong ef­ter­føl­gen­de på Twit­ter.

Si­tu­a­tio­nen med ra­cis­me var i sig selv ik­ke unor­mal i rus­sisk fod­bold, hvor det er sket fl ere gan­ge før. Blandt an­det er den bra­si­li­an­ske stjerne Hulk fra Ze­nit St. Pe­ters­borg ble- vet ud­sat for det sam­me. Og net­op at det er sket før, ska­ber stor be­kym­ring hos kri­ti­ke­re for­ud for VM i 2018, der afh ol­des i Rusland.

Ka­ste­de ba­na­ner

Dan­ske Mi­cha­el Lumb har spil­let for net­op Ze­nit i tre sæ­so­ner, og han op­le­ve­de fl ere si­tu­a­tio­ner, hvor til­sku­er­ne gik over stre­gen.

» Jeg prø­ve­de at spil­le mod An­zhi med Ro­ber­to Car­los og Samu­el Eto’o på hol­det, hvor der blev ka­stet ba­na­ner på ba­nen. Og jeg ved, at man i klub­ben øn­ske­de at hen­te fl ere sor­te spil­le­re, men blev nødt til at drop­pe det, da man fryg­te­de fan­se­nes re­ak­tion. Det er jo at gå langt over stre­gen, men jeg tror ik­ke, at de afri­kan­ske spil­le­re skal fryg­te no­get un­der et VM, « si­ger Lumb med hen­vis­ning til, at der vil bli­ve ta­get hånd om pro­ble­met ved en så stor slut­run­de.

Men var si­tu­a­tio­nen med Frim­pong i sig selv ik­ke al­vor­lig nok, vak­te ud­ta­lel­ser­ne fra Frim­pongs egen klub eft er kam­pen for al­vor op­sigt. FC Ufas di­rek­tør, Sha­mil Ga­zizovs, er ble­vet stærkt kri­ti­se­ret, eft er han und­skyld­te for Frim­pongs op­før­sel og for­sva­re­de den ra­ci­sti­ske hand­ling.

» Det var en uhel­dig hæn­del­se. Der var folk, der må­ske råb­te ting. Det er fø­lel­ser, der for­svin­der ef­ter kam­pen. Vi er part­ne­re og på god fod med de rød/ hvi­de ( Spartak, red.). Hvad Frim­pong gjor­de, var for­kert. Nog­le gan­ge må du hol­de tå­rer­ne tilbage og ba­re fi nde dig i det, « lød det kon­tro­ver­si­elt fra di­rek­tø­ren.

Epi­so­den har få­et fl ere kri­ti­ke­re ud af bu­sken. Her­i­blandt det gha­ne­si­ske fod­bold­for­bund, der kræ­ver hand­ling fra FIFA og UEFA.

Be­kym­ren­de sag

» Det er en sag, der be­kym­rer al­le fod­bol­dau­to­ri­te­ter. De skal un­der­sø­ge sa­gen vi­de­re og sør­ge for, at de skyl­di­ge bli­ver straff et. Vi vil ger­ne ha­ve, at man sen­der et stærkt sig­nal til ra­ci­ster­ne og vi­ser, at man skri­der ind over for ra­cis­me i fod­bold ver­den over, « skri­ver fod­bold­for­bun­det i en of­fi ci­el med­del­el­se.

En ny­ligt ud­gi­vet rap­port fra en uafh æn­gig rus­sisk an­ti- ra­cis­me­or­ga­ni­sa­tion vi­ser, at der i de se­ne­ste to sæ­so­ner er fo­re­gå­et 21 ra­ci­stisk mo­ti­ve­re­de over­fald og har væ­ret 99 ek­semp­ler på frem­vis­ning af ra­ci­sti­ske sym­bo­ler.

Ale­xei Sor­okin, der er for­mand for VM- ko­mitéen i Rusland, nedt­o­ner dog pro­ble­mer­ne.

» Vi ken­der helt na­tur­ligt til pro­ble­mer­ne, der ik­ke kun ek­si­ste­rer i Rusland, men og­så i man­ge an­dre lan­de, « si­ger han.

Dis­se ’ pro­ble­mer’ skal Sor­okin og Rusland nok væn­ne sig til at bli­ve præ­sen­te­ret for man­ge gan­ge, in­den slut­run­den i 2018.

joko@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.