HVOR ER MIN MOR?

Marcus fra Randers blev for­byt­tet på kli­nik­ken:

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Mik­kel Brøg­ger Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Al­le­re­de da Marcus Vester­gaard Pe­der­sen blev født i 1996, vid­ste hans mor med det sam­me, at no­get var galt. Han blev født ind i en blond, dansk fa­mi­lie. Men hans hår var sort. Og hans hud­far­ve var mør­ke­re.

Marcus Vester­gaard Pe­der­sen blev født ind i en for­kert fa­mi­lie på grund af en fejl på fer­ti­li­tets­kli­nik­ken.

Marcus’ mor, Ma­ri­an­ne Sø­ren­sen, skul­le ha­ve kun­stig be­frugt­ning.

Hen­des æg skul­le be­frug­tes med hen­des mands sæd. Men no­get gik galt.

» Min før­ste tan­ke var, at der er sket et el­ler an­det her. Men jeg vid­ste ik­ke hvad. Jeg tur­de ik­ke gø­re no­get ved det, for jeg var så ban­ge for, at no­gen vil­le kom­me og ta­ge ham væk fra mig, « si­ger Ma­ri­an­ne Sø­ren­sen til TV2 Nor­ge. Ma­ri­an­ne Sø­ren­sen måt­te for­kla­re sit barns ud­se­en­de med, at hun hav­de fa­mi­lie, som og­så var mørk­hå­re­de.

Al­li­ge­vel blev mi­stan­ken ved med at vok­se, ind­til Marcus’ for­æl­dre fik ta­get en dna- prø­ve, da han var tre år. Den vi­ste, at Marcus hver­ken er bi­o­lo­gisk be­slæg­tet med sin mor el­ler far. For­æl­dre­ne valg­te ik­ke at for­tæl­le det til Marcus, skri­ver amtsa­vi­sen. dk.

Kli­nik­ken, som la­ve­de fejl­en, vil hver­ken gi­ve nav­net på den iran­ske kvin­de el­ler den ano­ny­me sæd­do­nor.

Min før­ste tan­ke var, at der er sket et el­ler an­det her. Men jeg vid­ste ik­ke hvad. Jeg tur­de ik­ke gø­re no­get ved det, for jeg var så ban­ge for, at no­gen vil­le kom­me og ta­ge ham væk fra mig Ma­ri­an­ne Sø­ren­sen,

Marcus’ mor Jeg har haft et langt liv uden ven­ner. Mob­be­ri­er­ne be­gynd­te med at hand­le om min hud­far­ve. Men som jeg blev æl­dre, be­gynd­te folk at læg­ge to og to sam­men og si­ge, at mi­ne for­æl­dre ik­ke var mi­ne bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre. De sag­de, at min fa­mi­lie ik­ke el­ske­de mig

Marcus Vester­gaard Pe­der­sen

Fo­to: Hen­ning Bagger

Marcus Vester­gaard Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.