’JEG TÆN­KER PÅ DØ­DEN HVER DAG’

Prins Joachim i in­ter­view

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ca­mil­la Carl­son ca­ca@ bt. dk

At væ­re di­stræt er hans stør­ste last i li­vet, hvis han selv skal si­ge det. Og ry­et som en stiv­stik­ker hol­der og­så til en vis græn­se. Men hos prins Joachim gem­mer der sig og­så an­dre ting.

Det for­tæl­ler han i et stort in­ter­view i det nye num­mer af Eu­ro­man, hvor den 46- åri­ge prins blandt an­det af­slø­rer, hvem han helst ta­ger imod råd fra.

» Min bed­ste co­ach er min ko­ne. Når der er an­dre, der for­sør­ger at co­a­che mig, sæt­ter jeg mig nok lidt på tværs. Mi­ne ko­ne skal ha­ve æren for al­le de punk­ter, hvor jeg har for­bed­ret mig, « si­ger prins Joachim.

Skils­mis­sen

Hvil­ke for­bed­rin­ger der er ta­le om, kom­mer prin­sen ik­ke nær­me­re ind på. Prins Joachim og prin­ses­se Ma­rie Ca­val­li­er mød­te hin­an­den før­ste gang til en mid­dag hos nog­le ven­ner i eft er­å­ret 2004. På det tids­punkt var Ma­rie Ca­val­li­er i et for­hold, og prins Joachim var sta­dig gift med Ale­xan­dra. Der op­stod der­for in­gen ro­man­ce mel­lem dem.

I 2005 ind­gav prins Joachim og ( da­væ­ren­de) prin­ses­se Ale­xan­dra dog of­fi ci­elt de­res an­søg­ning om skils­mis­se. Det ske­te eft er knap 10 års æg­te­skab – et æg­te­skab, der gav dem søn­ner­ne prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix.

I Eu­ro­man- in­ter­viewet be­rø­rer prins Joachim ti­den eft er skils­mis­sen i 2005. Her for­tæl­ler han blandt an­det om, hvad det be­tød, og hvad det kræ­ve­de, ik­ke læn­ge­re at ha­ve si­ne to æld­ste børn fuld­tids.

» Eft er min skils­mis­se fi k jeg plud­se­lig me­get min­dre tid med mi­ne to æld­ste. Det var nu en­gang vil­kå­re­ne. Det var ik­ke så­dan, at jeg for­kæ­le­de dem, og alt fi k lov at sej­le, når jeg hav­de dem, for man­gel på op­dra­gel­se skal ik­ke kom­pen­se­re for skyld­fø­lel­se. Nær­vær skal kom­pen­se­re for mang­len­de samvær, « ly­der det fra prins Joachim.

Vild med tv- se­ri­er

Prin­sen for­tæl­ler yder­li­ge­re, at han li­ge nu ny­der ti­den med de to yng­ste børn, der net­op har den al­der, som de to æld­ste hav­de, da han ik­ke hav­de dem til dag­lig. Når bør­ne­ne er lagt i seng, bru­ger han og prin­ses­se Ma­rie dog ti­den, som de fl este dan­ske­re i øje­blik­ket, til at se den ene se­rie eft er den an­den, bl. a. ’ Ho­meland’ og ’ Hou­se of Cards’.

Fo­to: Keld Navn­toft.

Prins Joachim er vild med sin ko­ne, prin­ses­se Ma­rie. Par­ret har væ­ret gift i syv år og har to fæl­les børn, prins Hen­rik og prin­ses­se At­he­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.