Thor­ning te­ste­de mig

Den ra­di­ka­le Mor­ten Øster­gaard løft er slø­ret for an­strengt sam­ar­bej­de med S

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

» Man kan kon­sta­te­re, at Mor­ten Øster­gaard gang på gang bli­ver hældt ned af bræt­tet af den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­del­se med fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don i spid­sen, og det står klart, at det er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der be­stem­mer. «

Or­de­ne til­hø­rer Tho­mas Lar­sen, Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, og de faldt tilbage i april, godt ot­te må­ne­der eft er, at Mar­gret­he Ves­ta­ger højst over­ra­sken­de strøg til Bruxel­les for at bli­ve EU- kom­mis­sær og over­lod le­del­sen af De Ra­di­ka­le og den magt­ful­de post som øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster til Mor­ten Øster­gaard.

Den ud­skift ning fors­kød magt­ba­lan­cen i re­ge­rin­gen, hvor So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne lyk­ke­des med at vip­pe De Ra­di­ka­le væk fra sty­repin­den, lød ana­ly­sen fra Tho­mas Lar­sen i for­å­ret.

Der blev mast på

Og nu be­kræft er Mor­ten Øster­gaard i et in­ter­view med Eu­ro­man, at han al­le­re­de ved det før­ste mø­de med da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) blev te­stet på sin vil­jestyr­ke.

» Det mø­de hu­sker jeg som den før­ste gang, hvor jeg mær­ke­de det pres, man er ud­sat for som le­der. Hel­le vil­le te­ste min styr­ke, og der blev med det sam­me mast på med, at vi skul­le æn­dre dag­pen­gere­for-men, « for­tæl­ler han til ma­ga­si­net.

Hårdt mod hårdt

» Jeg tænk­te grund­læg­gen­de, at det var mær­ke­ligt at tro, at jeg som min før­ste ger­ning som le­der for De Ra­di­ka­le vil­le rul­le vo­res re­for­mer tilbage. Så­dan en un­der­lig idé om, at det kun var Mar­gret­he, der men­te det, og vi an­dre men­te no­get an­det, « fort­sæt­ter han.

Den halvdår­li­ge start blev ind­led­nin­gen på et sam­ar­bej­de, der po­li­tisk al­drig nå­e­de de store høj­der, in­drøm­mer Mor­ten Øster­gaard, der i ste­det sat­te hårdt mod hårdt.

» Så tæn­ker man for sig selv: Det skal bli­ve løgn. «

Un­der­vejs i valg­kam­pen stod ue­nig­he­der­ne mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og De Ra­di­ka­le fl ere gan­ge i lys lue. Sær­ligt på fl ygt­nin­ge­spørgs-må­let hav­de de to par­ti­er van­ske­ligt ved at fi nde fæl­les fod­slag, og Mor­ten Øster­gaard kan da og­så for­tæl­le, at kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem de to par­ti­er var tem­me­lig knap un­der den tre uger lange valg­kamp.

» Vi blev eni­ge om at frem­læg­ge den plan, vi gik til valg på, el­lers var der in­gen ko­or­di­ne­ring i lø­bet af valg­kam­pen. Hel­le og jeg mød­tes i Aal­borg en dag, men el­lers var der in­gen kom­mu­ni­ka­tion mel­lem os , « si­ger han i dag til Eu­ro­man.

Fo­to: Keld Navn­toft

Mor­ten Øster­gaard blev te­stet på sin vil­jestyr­ke, da han før­ste gang mød­te da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Og­så un­der valg­kam­pen var der store kna­ster i sam­ar­bej­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.