’ Han bur­de ha­ve gi­vet eft er’

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

Po­li­tisk kom­men­ta­tor og che­fre­dak­tør på Fyns Amts Avis Tro­els My­len­berg me­ner, at Mor­ten Øster­gaard bur­de ha­ve væ­ret me­re fl ek­si­bel i sam­ar­bej­det med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Mor­ten Øster­gaard for­tæl­ler i in­ter­viewet med Eu­ro­man, at han måt­te mod­stå stort pres fra top­pen i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der vil­le te­ste hans ry­grad.

» Men man kan spør­ge sig selv, om re­ge­rin­gen må­ske kun­ne væ­re ble­vet sid­den­de, hvis han hav­de gi­vet lidt ef­ter. Det er da en nær­lig­gen­de tan­ke, når nu for ek­sem­pel dag­pen­ge­spørgs­må­let blev me­get cen­tralt for man­ge væl­ge­re, « si­ger Tro­els My­len­berg til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau og på­pe­ger, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne tab­te mag­ten, men fi k en valgsejr, mens De Ra­di­ka­le tab­te val­get og halv­de­len af si­ne væl­ge­re og man­da­ter.

Det ko­ste­de mag­ten

» Man kan dis­ku­te­re, om So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne over­ho­ve­det har brug for De Ra­di­ka­le læn­ge­re. Spørgs­må­let er, om De Ra­di­ka­le var for grå­di­ge med at få ret over for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, for det ko­ste­de for­ment­ligt mag­ten, « si­ger Tro­els My­len­berg.

Men man kan spør­ge sig selv, om re­ge­rin­gen må­ske kun­ne væ­re ble­vet sid­den­de, hvis han hav­de gi­vet lidt eft er Tro­els My­len­berg, po­li­tisk kom­men­ta­tor

Tro­els My­len­berg, po­li­tisk kom­men­ta­tor og che­fre­dak­tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.