Marcus’ kamp er et stort di­lem­ma

BT - - DEBAT -

han er gjort af? Det ene­ste, han ved, er, at han er re­sul­ta­tet af en iransk kvin­des æg og do­nor­sæd. Men Marcus Vester­gaard Pe­der­sens kamp for at fi nde sit bi­o­lo­gi­ske op­hav er kom­pli­ce­ret. Sund­heds­lo­ven og tavs­heds­pligt for­hin­drer, at han kan få op­lys­nin­ger, der kan le­de ham på spo­ret af sin bi­o­lo­gi­ske mor. Man kan ik­ke und­gå at bli­ve dybt be­rørt, når den 19- åri­ge si­ger: » Jeg er ik­ke en stol i Ikea, der er ble­vet pak­ket ind i den for­ker­te kas­se, Det dre­jer sig om men­ne­ske­liv. «

I går sig­na­le­re­de Dansk Fol­ke­par­ti, at Marcus Vester­gaard Pe­der­sen bur­de ha­ve dis­pen­sa­tion og ret til in­for­ma­tio­ner om sin bi­o­lo­gi­ske mor. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er og­så indstil­let på at un­der­sø­ge mu­lig­he­den. Og ja, det bør gran­skes, om der kan fi ndes en løs­ning på den ulyk­ke­li­ge sag. Men det er ik­ke nemt. I RANDERS FORTJE­NER Marcus at få ro i sin sjæl. At få vis­hed om, hvor og hvad han kom­mer fra. Et an­det sted i ver­den le­ver en kvin­de og mu­lig­vis et barn i må­ske lyk­ke­lig uvi­den­hed om fer­ti­li­tets­kli­nik­kens fejl. Skal den­ne kvin­de for­styr­res med bud­ska­bet om, at det barn, hun tro­e­de var hen­des, slet ik­ke er det? Fa­gre nye ver­den gi­ver os mu­lig­he­der - og di­lem­ma­er. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.