DAN­SKE SOL­DA­TER CHI­KA­NE­RES ’’

BT - - DEBAT -

For­le­den fi k jeg en hen­ven­del­se fra en kvin­de, som søg­te mit råd. Hen­des kæ­re­ste, som er sol­dat, tog en dag for­bi Bauhaus un­der­vejs hjem fra ar­bej­de og var der­for sta­dig iført sin uni­form, da han fo­re­tog si­ne ind­køb. In­de i Bauhaus ( som lig­ger li­ge over for Volls­mo­se i Oden­se) blev han an­ta­stet af to med an­den et­nisk her­komst, som spyt­te­de på ham og råb­te ISIS fl ere gan­ge. DET UN­GE PAR har li­ge købt hus i nær­he­den, og Bauhaus- epi­so­den fi k dem til at tæn­ke på, om de mon kan leve trygt i om­rå­det med en sol­dat i fa­mi­li­en. De er i tvivl om, hvor­vidt man­den skal skift e tøj, in­den han ta­ger fra ar­bej­de og hen­ter si­ne børn i dag­in­sti­tu­tio­nen. JEG VID­STE IK­KE, hvad jeg skul­le rå­de dem til at gø­re og spurg­te der­for det un­ge par, om jeg måt­te off ent­lig­gø­re hen­ven­del­sen på Fa­ce­book, så jeg kun­ne hø­re, om an­dre hav­de haft lig­nen­de op­le­vel­ser, og om de hav­de go­de råd om, hvor­dan man gri­ber et så­dant pro­blem an. Det fi k jeg lov til eft er en anel­se tø­ven. Der kom man­ge kom­men­ta­rer, og nog­le folk stil­le­de spørgs­mål ved ind­læg­gets ægt­hed, hvil­ket er no­get vrøvl, da det var mig, som op­for­dre­de til off ent­lig- gø­rel­se af ind­læg­get og ik­ke det un­ge par. Des­u­den vi­ser det sig, at det un­ge pars op­le­vel­se ik­ke er et en­kelt­stå­en­de til­fæl­de, og jeg er op­rørt over, at dan­ske sol­da­ter bli­ver be­hand­let på den må­de. DET ER VIG­TIGT at få bragt fo­kus på pro­ble­ma­tik­ken, så den ag­gres­si­ve frem­færd ik­ke eska­le­rer. Der er grel­le ek­semp­ler fra ud­lan­det, hvor chi­ka­ne mod sol­da­ter har ud­vik­let sig vold­somt. Vi hu­sker nok sol­da­ten, som fi k skå­ret hal­sen over af is­la­mi­ster i Eng­land ale­ne af den grund, at han var sol­dat. DET BØR EF­TER min me­ning be­trag­tes på linje med et an­greb på en tje­ne­ste­mand i funk­tion, når no­gen spyt­ter på en sol­dat, uan­set om han har fri el­ler ej, og jeg vil op­for­dre al­le til at mel­de det, når så­dan no­get sker. Så­dan no­get skal straff es. Det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at dan­ske sol­da­ter ik­ke kan be­væ­ge sig frit her til lands, og det vi­ser, at vi har en in­dre fj en­de, som skal be­kæm­pes. Folk, som er me­re loy­a­le over for en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion i Mel­le­mø­sten end over for det land, der har gi­vet dem alt, bør genover­ve­je, hvor­for de over­ho­ve­det be­fi nder sig i Dan­mark. Det har ik­ke gjort det bed­re, at en per­son som nu- Har det kon­se­kven­ser for sko­le­e­le­ver at ry­ge hash? væ­ren­de kon­su­lent ved Fyns Po­li­ti As­maa Ab­dol- Ha­mid i 2007 har ud­talt, at det er i or­den, at iraki­ske op­rø­re­re an­gri­ber dan­ske sol­da­ter i Irak. EN KVIN­DE OP­FOR­DRE­DE mig i min Fa­ce­book- ind­bak­ke til ik­ke at off ent­lig­gø­re så­dan no­get, da ’ det ska­ber me­re had mod de frem­me­de’. Og en en­kelt sol­dat op­for­dre­de mig i min Fa­ce­book- ind­bak­ke til ik­ke at brin­ge for me­get fo­kus på pro­ble­ma­tik­ken, for det kun­ne fø­re til, at sol­da­ter ik­ke læn­ge­re må gå med uni­form i det of­fent­li­ge rum. Men er det vir­ke­lig løs­nin­gen? Dan­mark er en krigs­før­en­de na­tion, og vo­res sol­da­ter og de­res fa­mi­li­er bør be­skyt­tes mod chi­ka­ne og an­greb. De skal ik­ke gå og gem­me sig. Når det så er sagt, me­ner jeg, at det er for­kert at pla­ce­re et ve­te­ran- hjem i nær­he­den af Grim­høj- mo­ske­en, for det er jo me­nin­gen, at ve­te­ra­ner­ne skal kun­ne op­hol­de sig et sted, hvor de kan fi nde ro og hvi­le... og som sa­ger­ne er i øje­blik­ket, kan en sol­dat åben­bart ik­ke en­gang gå en tur i Bauhaus uden at bli­ve chi­ka­ne­ret.

Vo­res sol­da­ter ri­si­ke­rer liv og lem­mer i dansk tje­ne­ste, og det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at de skal skju­le sig og ta­ge uni­for­men af, ba­re for­di nog­le bavi­a­ner ik­ke kan fi nde ud af at op­fø­re sig or­dent­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.