PANELET

BT - - DEBAT -

VERONIKA De se­ne­ste år har der væ­ret en stor deAHRENSBØLL bat om le­ga­li­se­ring af hash, og det har SCHULTZ gjort det me­re nor­malt li­ge at prø­ve det. Det er ik­ke så skræm­men­de og far­ligt. Man er gå­et lidt tilbage til den stem­ning, der var i 68- ge­ne­ra­tio­nen. Hash er ble­vet me­re ud­bredt, for­di rig­tig man­ge ik­ke an­ser det for at væ­re så far­ligt. Rig­tig man­ge un­ge men­ne­sker i dag har for­æl­dre, som har prø­vet det. Men vi ser et fald i al­ko­hol­for­brug og al­le an­dre rus­mid­ler end hash – ko­kain, am­fe­ta­min, ecst­a­sy.

Den lil­le grup­pe, som ry­ger hash fl ere gan­ge om ugen, er jeg be­kym­ret for. Vi ved, at man hur­tigt bli­ver afh æn­gig af hash, og has­hens slø­ven­de virk­ning – på li­ge det tids­punkt, hvor de un­ges hjer­ner er mest gea­ret til ind­læ­ring – gør det svært at føl­ge med.

For­mand, Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.