Pin­ligt nej til at hjæl­pe EU

BT - - DEBAT -

Flygt­nin­ge for­svin­der ik­ke ved, at vi luk­ker øj­ne­ne og tæn­ker, at dem må an­dre i Eu­ro­pa ta­ge sig af. Det pa­ra­doksa­le er, at et øget asyl­sam­ar­bej­de i EU for­ment­lig vil­le be­ty­de, at Dan­mark fi k fær­re asylan­sø­ge­re. Men re­ge­rin­gen tror me­re på at hol­de sig ude og hå­be på, at den så­kald­te ’ straks­op­brems­ning’ stop­per van­drin­gen.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.