UD MED EM­BEDS­MÆN­DE­NE

Stats­li­ge ar­bejds­plad­ser skal flyt­tes til ud­kants­dan­mark – be­slut­ning træf­fes til ef­ter­å­ret

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) har gi­vet al­le si­ne mi­ni­stre en sær­lig hjem­me­op­ga­ve i som­mer­fe­ri­en. På de før­ste mi­ni­s­ter­mø­der ef­ter som­mer­fe­ri­en skal de al­le ha­ve et bud på, hvil­ke de­le af de­res egen ad­mi­ni­stra­tion der kan flyt­tes ud af København til provin­sen og ud­kants­dan­mark.

Det er godt nyt for de træng­te land­kom­mu­ner. Og dår­ligt nyt for djøf’er­ne, de statsan­sat­te, hvor man­ge er ræd­sels­slag­ne ved tan­ken om at skul­le pak­ke sam­men i København og flyt­te fa­mi­li­en til Ring­kø­bing el­ler Holste­bro.

Men Lars Løk­ke står fast på at leve op til valg­løf­ter­ne, gå for­an med et godt ek­sem­pel og flyt­te de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, der ik­ke be­hø­ver at lig­ge i København. Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) sid­der for bor­den­den i ar­bej­det, og er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen ( V) er og­så en cen­tral mi­ni­ster i ar­bej­det.

En sam­let plan

» Hvil­ke in­sti­tu­tio­ner der skal ud­flyt­tes, vil jeg ik­ke of­fent­lig­gø­re i BT i som­mer­fe­ri­en, men ja, der vil bli­ve ud­flyt­tet stats­li­ge ar­bejds­plad­ser. Vi skal flyt­te de op­ga­ver, det gi­ver me­ning at flyt­te ud fra ho­ved­stads­om­rå­det. Vi ana­ly­se­rer det til au­gust, og der­ef­ter kom­mer der en sam­let plan, « si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

Folk, der ar­bej­der i stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner, er nok nervø­se for at bli­ve flyt­tet?

» Der kan væ­re en vis skep­sis hos nog­le, og det må vi jo ta­ge med i den analyse, vi kom­mer til at la­ve. Men omvendt me­ner vi og­så, at der er en lang ræk­ke stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner, der godt kan lig­ge an­dre ste­der. F. eks. har vi fo­re­slå­et at flyt­te Geo­da­ta­sty-rel­sen til Aal­borg. Jeg var selv med til at pla­ce­re Sik­ker­heds­sty­rel­sen i Es­b­jerg, og det har vist sig at væ­re en god idé, « si­ger han.

Skat flyt­te­de til Ring­kø­bing

Skat flyt­te­de i 2007 en af­de­ling til Ring­kø­bing, hvor fær­re end ti an­sat­te fulg­te med.

Skat måt­te an­sæt­te blandt an­dre kran­fø­re­re til at sags­be­hand­le, for­kla­rer for­mand for Dansk Told & Skat­te­for­bund Jørn Rise. Det kan ta­ge fle­re år, før en myn­dig­hed er på fo­de igen, me­ner han.

» Egent­lig kun­ne re­ge­rin­gen jo ba­re be­gyn­de med at rul­le al­le de be­slut­nin­ger tilbage, der er truf­fet.

F. eks. er det me­nin­gen, at Skat i Kor­sør og Ha­der­s­lev skal ned­læg­ges i lø­bet af nog­le år. Det kan man jo ba­re om­gø­re så, det vil­le da væ­re en be­gyn­del­se. Vi er ude i po­li­tik i sin vær­ste form. Det med at flyt­te ud hand­ler ik­ke om vækst, men li­ge så me­get om at ple­je sin per­son­li­ge valg­kreds, « si­ger Jørn Rise.

Iføl­ge Djøf, Dansk Magi- ster­for­e­ning, In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen og Dansk Told og Skat­te­for­bund, der til­sam­men re­præ­sen­te­rer 40.000 statsan­sat­te, bør Lars Løk­ke Ras­mus­sen, væ­re var­som med at flyt­te stats­li­ge myn­dig­he­der fra en en­de af lan­det til en an­den.

Et spørgs­mål om vil­je

» Man skal vir­ke­lig pas­se på, at det her ik­ke ba­re bli­ver et qu­i­ck fix, for­di nu har man be­slut­tet sig for, at der skal ske no­get for ud­kan­ten, « sag­de for­man­den for Dansk Magi­ster­for­e­ning In­grid Sta­ge tid­li­ge­re til Po­li­ti­ken.

» Der kan væ­re nog­le ud­for­drin­ger, når man får det be­slut­tet, men det er et spørgs­mål om po­li­tisk vil­je. Vi me­ner, det kan væ­re med til at ska­be nog­le fag­li­ge mil­jø­er rundt om i lan­det. Jeg er over­be­vist om, at der vil bli­ve budt ind med no­get re­le­vant for for­ske­li­ge mi­ni­ste­ri­er, « si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

Nog­le har jo mænd og ko- ner, der har svært ved at få et an­det job, hvis de skal flyt­te?

» Det er jo ik­ke før­ste gang i dan­marks­hi­sto­ri­en, der er ting, der bli­ver la­vet om. Det gør pri­va­te virk­som­he­der jo og­så. Og den tid­li­ge­re re­ge­ring flyt­te­de og­så nog­le ting - dog mest fra provin­sen til København. Og det er ik­ke nød­ven­dig­vis nem­me­re at flyt­te til København end omvendt. «

Ar­bejds­plad­ser for­svin­der

Må­ske er det nem­me­re at få job i København?

» Jo, men det er f. eks. dy­re­re at skaf­fe en bo­lig. «

Man­ge er be­kym­re­de for, at store de­le af lan­det bli­ver helt af­fol­ket i de kom­men­de år?

» Det er en be­kym­ring, vi

Vi vil ik­ke ha­ve et delt Dan­mark, men et helt Dan­mark Tro­els Lund Poul­sen ( V), er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster

skal ta­ge me­get al­vor­ligt. De­le af Dan­mark er un­der pres i for­hold til al­der­s­sam­men­sæt­ning, hvor folk bli­ver æl­dre, ar­bejds­plad­ser fal­der væk og det er svært at skaf­fe nye. Det er en me­get be­kym­ren­de ten­dens. Det kan man ik­ke kun mod­vir­ke ved at flyt­te nog­le stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, men det kan væ­re med til at sen­de et sig­nal om, at vi ik­ke vil ha­ve et delt Dan­mark, men et helt Dan­mark, « si­ger Tro­els Lund Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.