Var­me­fri som­mer gi­ver ro på stran­den

De man­ge liv­red­dere, der er til­knyt­tet Tryg­Fon­dens Kyst­liv­red­ning, kan sag­tens mær­ke, at som­me­ren ind­til vi­de­re har væ­ret næ­rig med sol og var­me.

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Om­fan­get af første­hjælp, som liv­red­der­ne har ydet den­ne som­mer, er mar­kant min­dre end sid­ste år. En ny op­gø­rel­se vi­ser, at liv­red­der­ne kun har ud­ført godt halvt så man­ge første­hjælpsind­sat­ser som i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

An­ders Myr­høj, der er chef for se­kre­ta­ri­a­tet i Tryg­Fon­dens Kyst­liv­red­ning, pe­ger på som­mer­vej­ret - el­ler man­gel på sam­me - som en væ­sent­lig for­kla­ring på ud­vik­lin­gen. Han næv­ner, at ba­de­van­det fl ere ste­der kun er 16- 17 gra­der, og det er sim­pelt­hen for koldt for man­ge.

Går tur frem for at ba­de

» Folk kom­mer ger­ne på stran­den al­li­ge­vel, men så går de en tur i ste­det for at ba­de. Kø­ber en is og bli­ver ru­sket igen­nem af den fri­ske vind, men der er ik­ke så man­ge ba­den­de, som der nor­malt vil­le væ­re, « si­ger han.

Det er alt for tid­ligt at kon­klu­de­re no­get i for­hold til, hvor man­ge der har mi­stet li­vet ved de dan­ske stran­de i år.

» Men mit ind­tryk er, at der ik­ke har væ­ret det sam­me ni­veau af dø­de­li­ge druk­neu­lyk­ker, som der var på sam­me tid sid­ste år, « si­ger An­ders Myr­høj.

Han har og­så en an­den for­kla­ring på, at liv­red­der­ne har ydet min­dre første­hjælp i år. Det hand­ler om de lum­ske og lang­t­rå­de­de brand­mænd, der på et split­se­kund kan for­vand­le en her­lig tur på stran­den til no­get af et ma­re­ridt.

» Vi kan ha­ve 50- 60 be­hand­lin­ger - på de helt skø­re da­ge over 100 - på én strand, hvis brand­mæn­de­ne kig­ger for­bi i ho­be­tal. Det har de ik­ke gjort i år, og det kan vi selv­føl­ge­lig se på tal­le­ne, « si­ger han.

Ind­til vi­de­re har der ik­ke væ­ret man­ge ba­den­de gæ­ster at hol­de øje med på de dan­ske stran­de. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.