Mi­ste­de alt ved net- skils­mis­se

En thailand­sk kvin­de mi­ste­de bå­de sit hjem, sit hu­stru­bi­drag og ret­ten til op­hold i Dan­mark, da hun i maj blev skilt fra sin dan­ske mand.

BT - - NYHEDER - Tho­mas Nørgaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Det var dog ik­ke af egen fri vil­je, skri­ver Hels­in­gør Dag­blad. Æg­te­man­den ud­fyld­te skils­mis­se­pa­pi­rer­ne på net­tet, og med hu­stru­ens NemID i hån­den fj er­ne­de han hen­des ret­tig­he­der. Uden at vi­de det fra­sag­de den 40- åri­ge kvin­de sig ejer­ska­bet til par- rets an­dels­bo­lig i Hum­le­bæk, al­le frem­ti­di­ge hu­stru­bi­drag og sin per­ma­nen­te op­hold­stil­la­del­se i Dan­mark, som op­hø­rer ved skils­mis­se. Alt sam­men for­di den 50- åri­ge mand brug­te sit og hu­stru­ens Nem ID til at do­ku­men­te­re og ind­sen­de oplys­nin­ger­ne i for­mu­la­rer­ne.

Kvin­den har iføl­ge Hels­in­gør Dag­blad for­talt po­li­ti­et, at eks­man­den al­tid ord­ne­de de øko­no­mi­ske sa­ger i de­res æg­te­skab, og at han der­for hav­de ad­gang til hen­des NemID. Det var først, da hen­des svo­ger læ­ste svi­ge­r­in­dens vil­kår i skils­mis­se­pa­pi­rer­ne fra Stats­for­valt­nin­gen, at man­dens hand­ling kom frem i ly­set.

Nord­s­jæl­lands Po­li­ti har nu sig­tet den 50- åri­ge mand for groft bed­ra­ge­ri og do­ku­ment­falsk .

Modelfoto: Scan­pix

En thailand­sk kvin­de mi­ste­de bl. a. ret­ten til op­hold i Dan­mark, da æg­te­man­den ud­fyld­te skils­mis­se­pa­pi­rer på hen­des veg­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.