Mor har ret til ano­ny­mi­tet Sa­gen om Marcus, der blev født af den for­ker­te mor eft er kun­stig be­frugt­ning, rej­ser et svært etisk di­lem­ma. Den bi­o­lo­gi­ske mor le­ver må­ske i lyk­ke­lig uvi­den­hed – og må­ske med et an­det barn

BT - - NYHEDER - Jo­han­ne Haa­gerup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau BT i går.

SVÆR SI­TU­A­TION

Sa­gen om 19- åri­ge Marcus Vester­gaard Pe­der­sen, der blev født af den for­ker­te kvin­de, ly­der ik­ke blot som et ut­ro­ligt fi lm­plot. Den rej­ser og­så et svært etisk di­lem­ma, me­ner næstformanden for Det Eti­ske Råd, over­læ­ge Gorm Grei­sen.

Marcus er bi­o­lo­gisk søn af en iransk kvin­de, der var rejst til Dan­mark for at bli­ve kun­stigt be­frug­tet. Men glas­set med hen­des be­frug­te­de æg blev for­byt­tet med et glas til­hø­ren­de den blon­de dan­ske kvin­de, der ni må­ne­der se­ne­re fød­te mørklø­de­de Marcus.

Fer­ti­li­tets­kli­nik­ken be­gik en fejl, og nu øn­sker den un­ge mand at fi nde sin rig­ti­ge mor.

Og­så an­dre hen­syn

» Man kan jo rig­tig godt for­stå hans øn­ske. Pro­ble­met er ba­re, at der er an­dre men­ne­sker, man og­så må ta­ge hen­syn til, « på­pe­ger Gorm Grei­sen.

» Un­der al­le om­stæn­dig­he­der er der ta­le om en an­den kvin­de, og der er mu­lig­vis og­så ta­le om et an­det barn. Vi ved jo ik­ke no­get om dem, og det er ik­ke sik­kert, at de vil væ­re in­ter­es­se­re­de i at bli­ve kon­fron­te­ret med det her, « si­ger han.

En dob­belt fejl

Fer­ti­li­tets­kli­nik­ken og Sund­heds­sty­rel­sen lig­ger an­gi­ve­ligt in­de med op­lys­nin­ger om Marcus’ bi­o­lo­gi­ske mor, men de kan ik­ke op­ly­se det på grund af tavs­heds­pligt. Og selv om der i den­ne sag er be­gå­et en al­vor­lig og sjæl­den fejl, for­plig­ter det ik­ke til at æn­dre den prak­sis, me­ner over­læ­ge Gorm Grei­sen.

» Selv­føl­ge­lig har fer­ti­li­tets­kli­nik­ken et pro­blem i for­hold til Marcus og hans for­æl­dre. Den har be­gå­et en fejl, og det kan den jo mu­lig­vis prø­ve at kom­pen­se­re for på en el­ler an­den må­de. Men det be­ret­ti­ger jo ik­ke til at ind­dra­ge pa­tien­ter, som har væ­ret im­pli­ce­ret, på en må­de, de slet ik­ke er in­ter­es­se­re­de i, « un­der­stre­ger næstformanden i Det Eti­ske Råd.

» Det kun­ne jo bli­ve en dob­belt fejl. Først et for­kert barn, og der­eft er at be­la­ste no­gen med op­lys­nin­ger om det, « po­in­te­r­er Gorm Grei­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.