DF: Marcus har krav på at ken­de sin mor

BT - - NYHEDER -

Ma­ja Ha­gedorn og San­ni Jen­sen

Selv­føl­ge­lig bør Marcus Vester­gaard Pe­der­sen fra Randers få at vi­de, hvem hans bi­o­lo­gi­ske mor er.

Så sim­pelt er det for Dansk Fol­ke­par­tis sund­heds­ord­fø­rer Li­se­lott Blixt, der der­med me­ner, at tavs­heds­plig­ten bør op­hæ­ves i sa­gen om dren­gen, der blev født af den for­ker­te mor for snart 20 år si­den, eft er at en fer­ti- li­tets­kli­nik byt­te­de rundt på æg og sæd fra for­skel­li­ge do­no­rer.

Den i dag 19- åri­ge mand har i seks år vidst, at hans for­æl­dre ik­ke er hans bi­o­lo­gi­ske for­æl­dre, og nu øn­sker han at fi nde frem til den kvin­de, der eft er pla­nen skul­le ha­ve født ham. I sin sø­gen har han dog ramt en mur, for­di kvin­dens op­lys­nin­ger ik­ke må ud­le­ve­res. Men det må der alt­så fi ndes en løs­ning på, ly­der det fra DF.

» Jeg sy­nes, det er en for­fær­de­lig hi­sto­rie, « fast­slår Li­se­lott Blixt.

En und­ta­gel­se

» Det har al­drig skul­let væ­re så­dan. Den bi­o­lo­gi­ske mor skul­le jo ha­ve sin bi­o­lo­gi­ske søn, men de er ble­vet split­tet fra be­gyn­del­sen. Der­for me­ner jeg, at man skal la­ve en und­ta­gel­se, for selv­føl­ge­lig har han krav på at vi­de, hvem det er, « si­ger hun.

Sund­heds­ord­fø­re­ren un­der­stre­ger, at Dansk Fol­ke- par­ti ge­ne­relt set går ind for åben­hed.

» Vi vil­le øn­ske, at al­le kun­ne gå tilbage og se, hvem der har skabt én. Men i og med at det vil hin­dre no­gen i at kun­ne få sæd el­ler æg, er vi gå­et med til, at ano­ny­mi­tet i ste­det er fri­vil­ligt, « si­ger Li­se­lott Blixt.

Og­så hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne åb­ner sund­heds­ord­fø­rer Flem­m­ing Møl­ler Mor­ten­sen for at gi­ve dis­pen­sa­tion – hvis det kan la­de sig gø­re.

Marcus Vester­gaard Pe­der­sen er bi­o­lo­gisk søn af en for­ment­lig iransk kvin­de, der var rejst til Dan­mark for at bli­ve kun­stigt be­frug­tet. Men glas­set med hen­des be­frug­te­de æg blev for­byt­tet med et glas til­hø­ren­de en blond dansk kvin­de. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.