Over­le­ve­de 17 ti­mer i van­det

Mod al­le odds red­de­de 47- årig mand li­vet, ef­ter han var fal­det over bord fra sin båd

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

Ef­ter­søg­nin­gen var ble­vet indstil­let. In­gen tro­e­de, han kun­ne over­le­ve i det kol­de vand. Men Thor­b­jørn Hen­dil næg­te­de at gi­ve op. Næg­te­de at slip­pe hå­bet. Og mod al­le odds over­le­ve­de han.

I 17 ti­mer kæm­pe­de den 47årig mand fra Taa­strup mod hø­je bøl­ger og kul­de i van­det ved Vej­rø, ef­ter han tirs­dag ef­ter­mid­dag var fal­det over bord fra sin båd. I 17 ti­mer holdt han øje med he­li­kop­te­re og an­dre bå­de i et for­søg på at få hjælp. Til sidst lyk­ke­des det.

Thor­b­jørn Hen­dil var på vej fra Svend­borg med kurs mod Vor­ding­borg, da tis­se­tran­gen meld­te sig.

Det fik han kla­ret i en spand, men så gik det galt:

» Da jeg skul­le tøm­me span­den, sæt­ter jeg mig op på co­ck­pit­kar­men og læ­ner mig op ad sø­ge­læn­de­ret. Da jeg sid­der der, knæk­ker det, og så fal­der jeg bag­læns ned i van­det, « for­tæl­ler Thor­b­jørn Hen­dil til TV Øst.

Da han lå i van­det ved Vej­rø, der lig­ger ud for Lol­land, kun­ne han kun se til, da bå­den sej­le­de væk.

» Li­ge der tænk­te jeg satans. Det var ik­ke en del af pla­nen, « si­ger han til TV Øst.

» Jeg føl­te ik­ke, at jeg var ban­ge. Jeg var he­le ti­den sik­ker på, at jeg vil­le bli­ve red­det i li­ve, « si­ger Tor­b­jørn Hen­dil til TV2.

I lø­bet af nat­ten kun­ne han se bå­de og red­nings­he­li­kop­te­ren cirk­le om­kring det sted, hvor han lå iført sin red­nings­vest.

He­li­kop­te­rens pro­jek­tør ly­ste end­da på ham, men så fløg den væk igen.

» Jeg tænk­te, at nu vil­le det ik­ke va­re læn­ge, før de kom og red­de­de mig, « si­ger Tor­b­jørn Hen­dil.

Men det ske­te ik­ke. Bå­de­ne og he­li­kop­te­ren for­svandt igen.

» Jeg be­gynd­te at fryse og fik kram­per i be­ne­ne, men var he­le ti­den ved be­vidst­hed. På det tids­punkt tænk­te jeg, at jeg i det mind­ste skul­le hol­de mig i li­ve til at se min sid­ste so­l­op­gang, « si­ger han til TV2.

Tor­b­jørn Hen­dil sky­der kun skyl­den på sig selv for ulyk­ken, men han un­drer sig al­li­ge­vel over, at red­nings­ak­tio­nen al­le­re­de blev af­blæst ef­ter ti ti­mer. Den ru­ti­ne­re­de sej­ler har dog en an­be­fa­ling til al­le an­dre, der sej­ler ale­ne.

» Jeg vil op­for­dre al­le der sej­ler ale­ne om at ha­ve liv­li­ne på. I vil blivve overrasket over, hvor hur­tigt bå­den for­svin­der, hvis I fal­der i van­det, « si­ger han.

Po­li­ti­kom­mis­sær Ar­ne Hol­den­sen fra lo­kal­po­li­ti­et i Vor­ding­borg be­søg­te den Thor­b­jørn Hen­dil, ef­ter han var ble­vet red­det i land og flø­jet til Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, hvor han blev ind­lagt.

Stærkt ned­kø­let, men ved godt mod.

» Hvad det er, der får ham til at hol­de ud i de 17 ti­mer, det ved jeg ik­ke. Han sag­de ik­ke no­get om, at han på no­get tids­punkt reg­ne­de med at op- gi­ve, « si­ger Ar­ne Hol­den­sen og fort­sæt­ter:

» Han har åben­bart haft en el­ler an­den sel­vop­hol­del­ses­drift og en red­nings­vest, der he­le ti­den har kun­net hol­de ham op­pe og og­så hol­de hans mod op­pe. Han lød me­get fat­tet og nøg­tern, da jeg tal­te med ham. «

Sur­re­a­li­stisk

På et tids­punkt kom Thor­b­jørn Hen­dil for­bi en far­vands­af­mærk­ning - en kæm- pe bø­je - som han for­søg­te at krav­le op på, da han tænk­te, at det må­ske vil­le gø­re ham let­te­re at se.

» Der er nog­le trin på den her bø­je, man kan kom­me op på, men der var høj sø­gang, og for­di hans red­nings­vest var op­pu­ste­lig, tur­de han hel­ler ik­ke krav­le op på den, da den var dæk­ket af skar­pe skal­dyr. Han var ban­ge for, at hans red­nings­vest skul­le bli­ve flå­et i styk­ker, « si­ger Ar­ne Hol­den­sen og fort­sæt­ter:

» Så ef­ter gan­ske få for­søg re­sig­ne­re­de han og hop­pe­de tilbage i van­det. «

Thor­b­jørn Hen­dil for­søg­te der­ef­ter at svøm­me mod Vej­rø. På sin vej så han fle­re bå­de, som han prø­ve­de at få kon­takt til ved at bru­ge den fløjte, der hang i hans red­nings­vest.

» Han prø­ve­de at fløjte ef­ter bå­de­ne, men der var for me­get vind og for hø­je bøl­ger, så han for­svandt blandt dem, og bå­de­ne hver­ken hør­te el­ler så ham, « si­ger po­li­ti­kom­mis­sæ­ren.

Så he­li­kop­ter ly­se på sig

Over Thor­b­jørn Hen­dil fløj fle­re he­li­kop­te­re for­bi for at le­de ef­ter ham. Ef­ter­søg­nings­om­rå­det var ble­vet ud­vi­det, for­di man ik­ke hav­de fun­det ham der, hvor hans båd var stødt på grund, tre ti­mer ef­ter han selv var fal­det over bord.

To gan­ge så han en he­li­kop­ter fly­ve frem og tilbage over sig, og en tred­je fløj over ham, ef­ter det var ble­vet mørkt.

» Den he­li­kop­ter hav­de lys på, og man­den er sik­ker på, at han blev ramt og op­lyst af det på et tids­punkt. Men hvis bøl­ger­ne slog ind over ham, så kan det ha­ve væ­ret svært at se

ham fra he­li­kop­te­ren, « si­ger Ar­ne Hol­den­sen. Se­ne­re på nat­ten pas­se­re­de en båd blot 10 me­ter bag ved man­den. Men før han nå­e­de at re­a­ge­re, var den væk igen.

Fun­det en km fra Vej­rø

Thor­b­jørn Hen­dil fort­sat­te der­for med at svøm­me mod Vej­rø, hvor vind og strøm til sidst hav­de ført ham om på sydsi­den af øen.

Der blev han lidt over klok­ken ot­te ons­dag mor­gen fun­det og sam­let op af et lyst­sej­ler­par.

Man­den har åben­bart haft en el­ler an­den sel­vop­hol­del­ses­drift og en red­nings­vest, der he­le ti­den har kun­net hol­de ham op­pe Ar­ne Hol­den­sen, po­li­ti­kom­mis­sær

Ran­di Pe­der­sen og hen­des kæ­re­ste Per Høj fandt den 47- åri­ge Thor­b­jørn Hen­dil ( indsat fo­to) i van­det om­kring en ki­lo­me­ter fra Vej­rø. Han var stærkt ned­kø­let, men ved godt mod. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.