’ Hel­digt, han ik­ke blev kø­let me­re ned’

Et sam­men­fald af hel­di­ge om­stæn­dig­he­der kan væ­re det, der gjor­de, at den 47- åri­ge mand kun­ne over­le­ve 17 ti­mer i van­det.

BT - - NYHEDER - ma­ma

Det for­kla­rer over­læ­ge Mi­cha­el Wans­cher fra Anæ­stesi­o­lo­gisk Kli­nik i Hjer­te­cen­te­ret på Rigs­ho­spi­ta­let.

» Der er man­ge ting, der kan på­vir­ke over­le­vel­sen i van­det. For ek­sem­pel om­gi­vel­ser­ne. Van­dets tem­pe­ra­tur, om det blæ­ser me­get, om der er man­ge bøl­ger, om man er i læ af ek­sem­pel­vis en ø, som jeg kan for­stå, han har væ­ret, for så kan det væ­re, at vand­tem­pe­ra­tu­ren har væ­ret hø­je­re i over­fla­den, « si­ger han.

Ri­si­ko for hjer­te­stop

Ud fra tid­li­ge­re er­fa­rin­ger vur­de­rer over­læ­gen, at den 47- åri­ge mands kro­p­stem­pe­ra­tur ik­ke har væ­ret me­get un­der 32 gra­der, da han blev fun­det.

» Hvis han har kun­net vin­ke til bå­den, har han væ­ret ved be­vidst­hed. Er han klar i ho­ve­d­et, og kan han ori­en­te­re sig, er le­gem­stem­pe­ra­tu­ren ik­ke me­get un­der 32 gra­der. Jo læn­ge­re du kom­mer ned i tem­pe­ra­tur, des me­re mi­ster du be­vidst­he­den, « si­ger han.

For hver grad ens tem­pe­ra­tur bli­ver ned­sat, fal­der dit stof­skif­te iføl­ge læ­gen med seks- ot­te pro­cent.

» Og det på­vir­ker al­le or­ga­ner. Hjer­tet slår lang­som­me­re, og ri­si­ko­en for at dø er plud­se­lig me­get stør­re, for­di man er i ri­si­ko for, at hjer­tet stop­per, « si­ger Mi­cha­el Wans­cher og slut­ter:

» Så det har på man­ge må­der væ­ret hel­digt, at han ik­ke har væ­ret kø­let så langt ned, for 17 ti­mer er rig­tig lang tid. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.