21- årig får me­dal­je af Dron­nin­gen

BT - - NYHEDER - Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen mod­ta­ger Dron­nin­gens Me­dal­je for Ædel Daad for si­ne hand­lin­ger, da en båd fra hen­des eft er­sko­le kæn­tre­de i Præ­stø Fjord i 2011, skri­ver Dag­bla­det Kø­ge .

Ulyk­ken ske­te , da 15 ele­ver og læ­re­re fra Lund­by Eft er­sko­le sej­le­de ud på Præ­stø Fjord på Sydsjæl­land. På grund af vind og bøl­ger kæn­tre­de bå­den un­der en ven­ding og ka­ste­de al­le over bord.

Me­dalj­en kun få får

Den nu 21 år gam­le Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen fra Kø­ge kom som den før­ste i land og fi k om­gå­en­de skaff et hjælp til de 12 ele­ver og to læ­re­re, der på det tids­punkt sta­dig lå i det iskol­de vand.

For dén ind­sats til­de­les hun nu den ære­ful­de me­dal­je, som kun er ble­vet ud­delt fi re gan­ge, si­den Dron­nin­gen ind­t­og tro­nen i 1972.

» Hun si­ger jo selv, at det ba­re var så­dan, al­le vil­le gø­re, og der­for kan hun ik­ke helt for­stå, at hun skal hyl­des som en helt, « si­ger Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sens mor Han­ne til Dag­bla­det Kø­ge.

» Når hun nu får en me­dal­je, genop­li­ver det og­så nog­le me­get svæ­re år, og det er og­så hårdt. Al­li­ge­vel er der in­gen tvivl om, at det her nok er no­get af det stør­ste, hun kom­mer ud for i sit liv, og hun er, li­ge­som jeg, dybt be­æ­ret, « si­ger Han­ne Bli­ch­feldt Jen­sen .

Si­den ulyk­ken har nog­le af ele­ver­ne dø­jet med kraft ige mén . En af læ­rer­ne dø­de.

Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Li­ne Bli­ch­feldt Jen­sen var med i ulyk­kes­bå­den og nå­e­de i land som den før­ste og fik slå­et alarm ef­ter kæn­tring­s­u­lyk­ken på Præ­stø Fjord i 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.