Na­sa fin­der Jor­dens ’ æl­dre fæt­ter’

Den er stør­re end Jor­den og æl­dre. Na­sa af­slø­rer fun­det af en pla­net, der lig­ner Jor­den

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk

Er der mon liv et sted der­u­de?

Det har vi­den­skabs­folk, læg­folk og ik­ke mindst film­bran­chen spurgt sig selv om i år­ti­er - hvis ik­ke end­nu læn­ge­re.

Nu har den ame­ri­kan­ske rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion Na­sa op­da­get en ny pla­net, som min­der me­re om Jor­den end no­gen an­dre op­da­ge­de pla­ne­ter.

Be­tin­gel­ser­ne for liv min­der så me­get om Jor­dens, at Nasas for­ske­re un­der en tele­kon­fe­ren­ce i går kald­te den nye pla­net for Jor­dens ’ stør­re, æl­dre fæt­ter’.

Det skri­ver det ca­li­for­ni­ske nyheds­me­die CTV.

Kred­ser om stjerne

Pla­ne­ten har få­et nav­net Kep­ler- 452b ef­ter det rum­te­leskop, som for­sker­ne har brugt til at op­da­ge den.

Kep­ler- 452b kred­ser rundt om sin po­ten­ti­elt liv­gi­ven­de stjerne i en af­stand, der min­der me­get om Jor­dens af­stand til So­len. Men den jord- lig­nen­de Kep­ler- 452b er 60 pro­cent stør­re end Jor- den. For­sker­ne me­ner der­for, at Kep­ler- 452b er lil­le nok og kølig nok til, at der kan væ­re fly­den­de vand på over­fla­den – og er der det, kan der væ­re liv på pla­ne­ten.

’ Det tæt­te­ste på Jor­den’

Na­sa’s vi­den­ska­be­li­ge chef Jo­hn Gruns­feld kal­der pla­ne­ten ’ det tæt­te­ste på Jor­den hidtil’, der er fun­det. Den jord­lig­nen­de pla­net lig­ger i et sol­sy­stem, som er 1.400 lysår væk fra Jor­den.

» Der er en ny dreng i klas­sen, som er flyt­tet ind li­ge ved si­den af, « si­ger Kep­ler-mis­sio­nens le­den­de da­ta­a­na­ly­ti­ker Jo­hn Jenkins fra Nasas Ames Re­search Cen­ter i Ca­li­for­ni­en iføl­ge BBC.

Den nye pla­nets sol er kun fi­re pct. stør­re og 10 pct. ly­se­re end Jor­dens, men 1,5 mil­li­ard år æl­dre.

Det ta­ger pla­ne­ten 385 da­ge at kom­me he­le vej­en rundt om sin sol – 20 da­ge me­re end Jor­dens.

For­sker­ne kan end­nu ik­ke må­le Kep­ler- 452b’s mas­se, men reg­ner med, at den er fem gan­ge stør­re end Jor­dens. Hvis pla­ne­ten er la­vet af sten, vil der med al sand­syn­lig­hed væ­re vulkansk ak­ti­vi­tet. I så fald vil tyng­de­kraf­ten på Kep­ler- 452b iføl­ge Nasas for­ske­re væ­re om­kring dob­belt så stor som på vo­res pla­net.

Kan vi­se Jor­dens ud­vik­ling

Na­sa har i alt fun­det 12 ’ kan­di­da­ter’, som lig­ger i en af­stand til de­res sol, der skul­le gi­ve mu­lig­hed for liv. Af dem er Kep­ler- 452b den før­ste, der er ble­vet be­kræf­tet som en pla­net.

Net­op for­di Kep­ler- 452b’s sol er 1,5 mil­li­ard år æl­dre end vo­res, bli­ver den nye pla­net ek­stra in­ter­es­sant for for­sker­ne. Stu­di­er af pla­ne­ten kan nem­lig væ­re med til at klar­læg­ge, hvil­ken ud­vik­ling Jor­den for­ven­tes at gen­nem­gå i takt med at vo­res sol bli­ver æl­dre.

Kep­ler- mis­sio­nen blev lan­ce­ret i 2009 med det for­mål at fin­de be­bo­e­li­ge pla­ne­ter i an­dre sol­sy­ste­mer.

Der er en ny dreng i klas­sen, som er flyt­tet ind li­ge ved si­den af

Jo­hn Jenkins, Na­sa, Kep­ler- mis­sio­nens le­den­de da­ta­a­na­ly­ti­ker

Il­lu­stra­tion: Reu­ters/ Na­sa

Den­ne il­lu­stra­tion, ud­delt af Na­sa i går, sam­men­lig­ner Jor­den ( til ven­stre) med en pla­net uden for vo­res sol­sy­stem, som er et tæt match med Jor­den. Pla­ne­ten, der er døbt Kep­ler- 452b, er 60 pro­cent stør­re end Jor­den og lig­ger 1.400 lysår væk. Og på grund af al­der­s­for­skel­len kan den må­ske gi­ve for­ske­re en idé om, hvor­dan vo­res egen jord kom­mer til at ud­vik­le sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.