ÅBEN KRIG OM FRE­DE­RIK- FILM

In­struk­tø­ren bag en film om kron­prins Fre­de­riks vil­de liv i 90er­ne an­gri­ber TV2, for­di man har drop­pet støt­ten til fil­men for at be­va­re de ’ go­de re­la­tio­ner til kon­ge­hu­set’. TV2 af­vi­ser

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk

En film- krig er brudt ud i Dan­mark. Film- in­struk­tør Chri­sti­an Taf­d­rup an­kla­ger nu en af lan­dets mest magt­ful­de tv- bos­ser for at ha­ve truk­ket det øko­no­mi­ske stik til fil­men ‘ Fre­de­riks un­ge år’, for­di hun ik­ke vil ri­si­ke­re at sæt­te tv- sta­tio­nens for­hold til kon­ge­hu­set over styr.

Så­dan ly­der den hår­de an­kla­ge fra fil­mens in­struk­tør, den 37- åri­ge Chri­sti­an Taf­d­rup, der nu gi­ver sin ver­sion af sa­gen, og som sam­ti­dig ret­ter en skarp kri­tik mod tv- sta­tio­nens ka­nal­chef Lot­te Lin­de­gaard.

» Lot­te Lin­de­gaard vil ik­ke ha­ve TV2s navn på et pro­jekt om kon­ge­hu­set, for­di TV2 vil be­va­re de go­de re­la­tio­ner, man har til kon­ge­hu­set, da TV2 og­så la­ver do­ku­men­ta­rer og repor­ta­ger med de kon­ge­li­ge. Det er det ar­gu­ment, jeg har få­et for­talt, « si­ger Chri­sti­an Taf­d­rup til BT.

Stri­den mel­lem Chri­sti­an Taf­d­rup og TV2, som blev om­talt i uge­bla­det Her & Nu i sid­ste uge, er op­stå­et, for­di tv- sta­tio­nen ik­ke vil støt­te fil­men, der ind­til nu har væ­ret ca. tre år un­der­vejs, øko­no­misk.

TV2 af­vi­ser kri­tik­ken af ka­nal­che­fen. Par­ter­ne er ue­ni­ge om år­sa­gen til det øko­no­mi­ske brud, og der ud­spil­ler sig nu en åben krig om den om­dis­ku­te­re­de film ‘ Fre­de­riks un­ge år’, der end­nu ik­ke er ind­spil­let.

Støt­te fra fil­min­sti­tut­tet

Fil­men er en ‘ bi­o­gra­fisk film’, dvs. en film, der ta­ger ud­gangs­punkt i fak­tu­el­le be­gi­ven­he­der, men Chri­sti­an Taf­d­rup øn­sker ik­ke at op­ly­se, hvad fil­men kon­kret in­de­hol­der an­det end, at ‘ den ta­ger ud­gangs­punkt i Kron­prin­sens ung­domsår fra ca. 1991 til 2001.’ I de år trå­d­te kron­prins Fre­de­rik for al­vor ind i vok­sen­li­vet og stu­de­re­de bl. a. i Aar­hus og hav­de for­skel­li­ge kæ­re­ster.

Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, DFI, har gi­vet 560.000 kr. i ma­nuskript- og ud­vik­lings­støt­te, mens TV2, iføl­ge BTs op­lys­nin­ger tilbage i 2012 spyt­te­de 50.000 kr. i kas­sen til fil­men, men nu er pro­jek­tet spar­ket til hjør­ne pga. pen­ge­man­gel. Der er nor­malt brug for støt­te fra bå­de DFI og en tv- sta­tion, hvis en stør­re film­pro­duk­tion skal hæn­ge sam­men øko­no­misk. Chri­sti­an Taf­d­rup op­ly­ser, at den kon­su­lent hos DFI, der har væ­ret med på pro­jek­tet, er fra­t­rå­dt, og at af­lø­se­ren ik­ke er be­gyndt end­nu.

» Så pro­jek­tet lig­ger sta­dig hos DFI, men den nye kon­su­lent skal ha­ve en fair chan­ce for at vur­de­re det og be­slut­te, om han el­ler hun vil gå vi­de­re med det og be­vil­ge pro­duk­tions­støt­te ( så fil­men kan ind­spil­les, red.). I for­hold til DFI lig­ger fil­men, vil jeg si­ge, sta­dig lunt i svin­get, « si­ger Chri­sti­an Taf­d­rup.

Men ‘ Fre­de­riks un­ge år’ hæn­ger i en tynd tråd, da TV2 ik­ke vil støt­te den sid­ste del af pro­jek­tet.

» TV2 har væ­ret med he­le vej­en igen­nem, det vil si­ge i små tre år, og fik­tions­che­fen Katrine Vogel­sang er vild med ma­nuskrip­tet og var pa­rat til at støt­te det i den sid­ste fa­se. Men ka­nal­che­fen på TV2, Lot­te Lin­de­gaard, har nu stop­pet det. Det er, så vidt jeg har få­et op­lyst, al­drig sket før, at ka­nal­che­fen er gå­et ind og har blan­det sig i fik­tions­che­fens be­slut­nin­ger, men det ske­te i det her til­fæl­de, « si­ger in­struk­tø­ren.

Af­vi­ser mø­de

Han til­fø­jer: » Lot­te Lin­de­gaard har ik­ke læst ma­nuskrip­tet, men af­skri­ver pro­jek­tet ale­ne, for­di det hand­ler om kon­ge­hu­set. Katrine Vogel­sang har gjort alt, hvad hun kun­ne for at for­tæl­le, at det er et me­get lø­digt pro­jekt, som ik­ke ud­stil­ler el­ler skan­da­li­se­rer, men som selv­føl­ge­lig er en dra­ma­tisk for­tæl­ling. Men det er åben­bart ik­ke nok for Lot­te Lin­de­gaard. Jeg har prø­vet at få et mø­de med Lot­te Lin­de­gaard, men der er ik­ke no­get, jeg kan gø­re. Det er ik­ke for­di, pro­jek­tet er ble­vet af­skre­vet pga. kva­li­tet. Det er af­skre­vet pga. af em­net. «

TV2 op­ly­ser, at ‘ den al­min­de­li­ge ar­bejds­gang ved­rø­ren­de TV2s bi­o­graf­film- støt­te er den, at Lot­te Lin­de­gaard al­drig del­ta­ger i be­hand­lin­gen af film­pro­jek­ter og ik­ke læ­ser lange og man­ge film­ma­nuskrip­ter. Der­i­mod kan hun spør­ges til rå­ds af TV2 Fik­tion i til­fæl­de, hvor der er ta­le om ik­ke- ren fik­tion, f. eks. bi­o­gra­fi- film­pro­jek­ter, for­di så­dan­ne film skal kun­ne no­get sær­ligt, hvis man skal for­sva­re en sam­let fil­min­ve­ste­ring på må­ske 15 mio. kr. til en bi­o­graf­film i ste­det for at klip­pe et me­re tra­di­tio­nelt bi­o­gra­fi- pro­gram på tv.’

’ Føl­somt em­ne’

Chri­sti­an Taf­d­rup af­vi­ser over for BT, at fil­men er et ka­rak­ter­mord på Kron­prin­sen:

» Jeg har in­gen in­ter­es­se i at gø­re no­get sli­brigt. Jeg vil først og frem­mest for­tæl­le en god hi­sto­rie. Det er ik­ke for in­gen­ting, at jeg har brugt tre år på det. Og jeg er jo ik­ke en el­ler an­den tos­se, der er ude på at hæn­ge no­gen ud. Det er åben­bart et ek­stremt føl­somt em­ne. Men hvor­for er der no­get, vi ik­ke må for­tæl­le hi­sto­ri­er om? Jeg vil op­fat­te det som cen­sur, da Lot­te Lin­de­gaard ik­ke en­gang vil læ­se mit ma­nuskript. Det er jo og­så pro­vo­ke­ren­de for en an­sø­ger, « si­ger han og op­ly­ser, at Dan­marks Ra­dio ik­ke har øn­sket at støt­te pro­jek­tet.

» Det er helt fair, og jeg kan bed­re for­stå et af­slag, der bygger på en kunst­ne­risk vur­de­ring, « si­ger han. Om fil­men bli­ver til no­get, svæ­ver i det uvis­se, er­ken­der in­struk­tø­ren.

’ Det ser sort ud’

» Fil­men er ik­ke luk­ket, men det ser sort ud. Jeg sy­nes, at den film skal la­ves. Og jeg har det svært med TV2s ar­gu­ment for at læg­ge den ned. Hvis det var, for­di TV2 ik­ke kun­ne li­de ma­nuskrip­tet, så hav­de det væ­ret helt fint. «

Hvad si­ger kon­ge­hu­set til pro­jek­tet?

» Jeg har ik­ke selv talt med kon­ge­hu­set, men jeg har hørt, at de sy­nes, at det ly­der som et spæn­den­de pro­jekt. De ken­der det selv­føl­ge­lig ik­ke til bunds, men jeg er et or­dent­ligt men­ne­ske. Det er ik­ke en hyl­dest­film, men det er hel­ler ik­ke en skan­da­le- film, « si­ger Chri­sti­an Taf­d­rup.

Kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­chef Le­ne Bal­le­by op­ly­ser til BT, at kon­ge­hu­set ik­ke har drøf­tet fil­men med TV2.

» Der har slet ik­ke væ­ret di­a­log mel­lem kon­ge­hu­set og TV2 om det her, og vi kun­ne al­drig drøm­me om at blan­de os i hver­ken TV2s pro­gram ind­hold el­ler pro­gramvalg, « si­ger Le­ne Bal­le­by.

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra TV2s ka­nal­chef Lot­te Lin­de­gaard.

Fil­min­struk­tør Chri­sti­an Taf­d­rup.

Fo­to: An­dreas Beck

Ka­nal­chef på TV2 Lot­te Lin­de­gaard.

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.