TV2: Det må stå for hans egen reg­ning

BT - - NYHEDER -

Tv- sta­tio­nens fik­tions­chef Katrine Vogel­sang med­del­er i en e- mail via TV2s pres­se­af­de­ling, at ‘ hver­ken kon­ge­hu­set el­ler an­dre har ind­fly­del­se på TV2s pri­o­ri­te­ring af de man­ge film­pro­jek­ter, vi får fo­re­lagt - man­ge fle­re end vi har mu­lig­hed for at del­ta­ge i.’

Katrine Vogel­sang er ble­vet gjort be­kendt med Chri­sti­an Taf­d­rups ud­ta­lel­ser og si­ger:

» Når det gæl­der pro­jek­ter, der ik­ke er ren fik­tion, f. eks. bi­o­gra­fi- film, har TV2 den ge­ne­rel­le hold­ning, at så­dan­ne film skal løf­te sig ud over den fak­tu­el­le hand­ling og ha­ve po­ten­ti­a­let til at bli­ve et fil­misk værk, hvis TV2 skal støt­te pro­duk­tio­nen. Det er ik­ke nok for TV2 Fik­tion, at der - ud­trykt med jour­na­list- slang - er ta­le om ‘ en god hi­sto­rie’. «

Hun op­ly­ser vi­de­re, at ‘ sam­ti­dig skal pro­jek­ter som ho­ved­re­gel væ­re i over­ens­stem­mel­se med TV2s til en­hver tid gæl­den­de pro­gram­stra­te­gi. Den nu­væ­ren­de fra 2013 har re­le­vans som ho­ved­over­skrift.’

Af­vi­ser cen­sur

Katrine Vogel­sang af­vi­ser og­så, at ka­nal­che­fen har ta­get en be­slut­ning over hen­des ho­ved:

» Det er helt sæd­van­ligt, at jeg ind­dra­ger Lot­te Lin­de­gaard, når der er ta­le om pro­jek­ter, der ik­ke er ren fik­tion - f. eks. bi­o­gra­fi- film­pro­jek­ter. Og der er ik­ke ue­nig­hed mel­lem Lot­te Lin­de­gaard og mig om, at TV2 ik­ke skal pri­o­ri­te­re at gå ind i ’ Fre­de­riks un­ge år’. Vi er helt eni­ge om, at det ik­ke er en TV2- film, « skri­ver TV2s pres­se­af­de­ling i en mail til BT på veg­ne af Katrine Vogel­sang.

Fik­tions­che­fen af­vi­ser og­så, at tv- sta­tio­nen udø­ver cen­sur.

» Dis­se på­stan­de må og­så stå for Chri­sti­an Taf­d­rups egen reg­ning. In­gen em­ner er på for­hånd ude­luk­ket fra TV2- støt­te, hvis re­le­van­sen og kva­li­te­ten er i or­den. Når det gæl­der pro­jek­ter, der ik­ke er ren fik­tion, har TV2 den ge­ne­rel­le hold­ning, at så­dan­ne film skal løf­te sig ud over den fak­tu­el­le hand­ling og ha­ve po­ten­ti­a­let til at bli­ve et fil­misk værk, hvis TV2 skal støt­te pro­duk­tio­nen. « ufjo

Kron­prins Fre­de­rik og hans

da­væ­ren­de kæ­re­ste Katja Stork holm på fe­rie i pa­ra­di­si

ske om­gi­vel­ser. Ar­kiv­fo­to: Jør­gen Jes­sen

Film­pro­jek­tet om kron­prins Fre­de­riks un­ge år er sat på stand­by. TV2 øn­sker ik­ke læn­ge­re at støt­te pro­jek­tet. Ar­kiv­fo­to: Nils Meilvang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.