Ver­dens næst­fre­de­lig­ste

BT - - NYHEDER - An­dreas Ny­gaard Just Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Island Dan­mark Østrig New Ze­aland Fin­land Schweiz Ca­na­da Ja­pan Au­stra­li­en Tjek­ki­et Nord­korea Paki­stan Den De­mo­kra­ti­ske Re­pu­blik Congo Su­dan So­ma­lia Den Cen­tra­lafri­kan­ske Re­pu­blik Syds­u­dan

TRYG­HED

Hvis du er ban­ge for at bli­ve be­rø­vet, stuk­ket ned el­ler ramt af en bom­be, så er det godt, du bor i Dan­mark.

Dan­mark er nem­lig num­mer to på li­sten over de fre­de­lig­ste lan­de i ver­den, vi­ser det Glo­ba­le Freds­in­deks, som er la­vet af tæn­ket­an­ken In­sti­tu­te for Eco­no­mi­cs and Pea­ce.

År­sa­gen til Dan­marks placering skal iføl­ge The In­de­pen­dent især fin­des i, at vi har en stor grad af so­ci­al sik­ker­hed, og at vi ik­ke er ind­blan­det i in­ter­na­tio­na­le kon­flik­ter som ho­ve­d­ak­tør.

Island top­per li­sten, som er la­vet på bag­grund af 23 for­skel­li­ge fak­to­rer som mor­dra­ter, ter­r­o­ris­me, mi­li­tær­ud­gif­ter, for­hol­det til na­bo­lan­de og ind­byg­ger­nes op­fat­tel­se af kri­mi­na­li­tets­ni­veau­et.

Sve­ri­ge og Nor­ge er langt ne­de

Vo­res nor­di­ske na­bo­er Sve­ri­ge og Nor­ge er pla­ce­ret på hen­holds­vis 13. og 17. plad­sen over ver­dens fre­de­lig­ste lan­de. De hal­ter ef­ter Dan­mark og Island, for­di de har me­re kri­mi­na­li­tet og en stør­re vå­be­n­eks­port.

Ne­derst på li­sten fin­der man ik­ke over­ra­sken­de det bor­ger­krigs­hær­ge­de Sy­ri­en, mens ver­dens næst­far­lig­ste land er na­bo­lan­det Irak.

De ti far­lig­ste lan­de tæl­ler for­u­den Sy­ri­en og Irak pri­mært kon­flik­tram­te afri­kan­ske lan­de som DR Congo, So­ma­lia, Su­dan, Syds­u­dan og Den Cen­tra­lafri­kan­ske Re­pu­blik.

Nord­korea er num­mer ti på li­sten over ver­dens far­lig­ste lan­de, mens Af­g­ha­ni­stan og Paki­stan og­så er at fin­de på top- ti- li­sten.

Bru­ger man­ge pen­ge på sik­ker­hed

Selv om Dan­mark er num­mer to på li­sten over ver­dens fre­de­lig­ste lan­de, så ud­gør vo­res ud­gif­ter i for­bin­del­se med sik­ker­hed og vold me­re end 50 mil­li­ar­der kro­ner om året, ly­der esti­ma­tet i freds­in­dek­set.

I Sve­ri­ge er det tal me­re end tre gan­ge hø­je­re, mens det i Sy­ri­en er helt op­pe på 400 mil­li­ar­der kro­ner.

The In­sti­tu­te for Eco­no­mi­cs and Pea­ce har vur­de­ret sik­ker­he­den i 162 lan­de i ver­den. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. [...] 153. 154. 155. 156. 157. 158.

159. 160. 161. 162.

Af­g­ha­ni­stan Irak Sy­ri­en Kil­de: The In­sti­tu­te for Eco­no­mi­cs and Pea­ce.

Dan­mark er ver­dens næst­fre­de­lig­ste land med mini­mal vold og kri­mi­na­li­tet. Her bli­ver der hyg­get ved åen i Aar­hus. Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.