DE SKJUL­TE TEGN PÅ ØJEN­SYG­DOM

Ti­tu­sind­vis af dan­ske­re ved ik­ke, at de li­der af en al­vor­lig øjen­syg­dom - de ken­der nem­lig ik­ke symptomerne, ad­va­rer eks­per­ter

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@bt.dk

Flag­stan­gen i ha­ven stod plud­se­lig ik­ke så li­ge, som den ple­je­de. Det var, som om den bå­de var bu­et og skæv. Sam­ti­dig var det ble­vet svæ­re­re at se bog­sta­ver­ne, når hun læ­ste. I dag er det godt 15 år si­den, at Mitzi Kri­sten­sen fik kon­sta­te­ret øjen­syg­dom­men AMD, der gør det svært at se skar­pt.

Den 75- åri­ge kvin­de fra Tu­ne nær Roskil­de har væ­ret hel­dig. Hun er ik­ke ble­vet blind - el­ler op­le­vet for­vær­ring af sy­net, som el­lers kan ske, hvis man ik­ke får be­hand­ling:

» Jeg har næ­sten ik­ke no­get syn på det høj­re øje, men det har hel­dig­vis ik­ke for­an­dret sig yder­li­ge­re i de se­ne­re år, « si­ger Mitzi Kri­sten­sen, der og­så er ble­vet ope­re­ret for grå stær.

» Jeg har ar­bej­det som fri­sør i man­ge år, så det har væ­ret et job, hvor jeg som så man­ge an­dre er af­hæn­gig af mi­ne øj­ne, « si­ger hun.

AMD er en af fle­re al­vor­li­ge øjen­syg­dom­me, som hvert år ram­mer ti­tu­sind­vis af dan­ske­re. Alt for man­ge går så­le­des rundt med symp­to­mer, der tru­er sy­net, for­tæl­ler se­kre­ta­ri­ats­chef i Øjen­for­e­nin­gen Erik Lo­h­mann:

» Desvær­re op­le­ver vi en ge­ne­rel til­bø­je­lig­hed blandt dan­ske­re til at ig­no­re­re symptomerne, for­di de ik­ke ken­der be­tyd­nin­gen af dem og ik­ke tror, at en øjen­syg­dom over­går dem, « si­ger han.

AMD er dog en af de ’ min­dre lum­ske’ øjen­syg­dom­me, for­di man ty­pisk vil fat­te mi­stan­ke, når li­ge linjer bli­ver bu­e­de, og bil­le­det på tv bli­ver uskar­pt. An­der­le­des for­hol­der det sig med f. eks. grøn stær og di­a­be­tisk øjen­syg­dom, hvor symptomerne kom­mer sni­gen­de, og der der­for kan gå lang tid, før man aner uråd.

Syg uden at vi­de det

Det er pro­ble­ma­tisk, at kun et få­tal af dan­sker­ne ken­der til symptomerne og der­for of­te går rundt med syg­dom i øj­ne­ne uden at vi­de det, me­ner pro­fes­sor i øjen­syg­dom­me Mor­ten La Cour ved Rigs­ho­spi­ta­let.

» Det er et al­vor­ligt pro­blem, for­di en tid­lig di­ag­no­se og be­hand­ling er helt af­gø­ren­de for at for­hin­dre et for­rin­get syn el­ler må­ske helt at mi­ste sy­net, « si­ger han.

Ved di­a­be­tisk øjen­syg­dom sker de før­ste ska­de­li­ge for­an­drin­ger i yder­om­rå­det af net­hin­den. Om­rå­det bru­ger man i for­vej­en ik­ke sær­ligt me­get, og der­for går der læn­ge­re tid, før man får mi­stan­ke. Til den tid kan der så al­le­re­de væ­re sket uop­ret­te­lig ska­de. Iføl­ge pro­fes­sor Mor­ten la Cour er læ­ger­ne dog ble­vet bed­re til at ’ fan­ge’ det sti­gen­de an­tal pa­tien­ter med di­a­be­tisk øjen­syg­dom via scre­e­ning på ho­spi­ta­ler­ne.

» Det er selv­føl­ge­lig be­kym­ren­de, at der kom­mer fle­re suk­ker­sy­ge­pa­tien­ter, men når en di­a­be­ti­ker kom­mer til tjek på di­a­be­tes- am­bu­la­to­ri­er­ne, får de al­tid tjek­ket de­res øj­ne, så man på den må­de kan på­be­gyn­de tid­lig be­hand­ling, « si­ger han.

Min­dre hel­di­ge er pa­tien­ter med grøn stær, der ik­ke kan gø­re me­get for at fore­byg­ge symptomerne. Syg­dom­men kan en­de med så­kaldt kik­kert­syn, som sva­rer til at skul­le kig­ge gen­nem et pap­rør, for­tæl­ler se­kre­ta­ri­ats­chef i Øjen­for­e­nin­gen Erik Lo­h­mann.

» Man be­gyn­der at væl­te ting på bor­de­ne, stø­der ho­ve­d­et ind i køk­ken­ska­be, går ind i møb­ler og fal­der over sto­le. Det kan i den grad på­vir­ke livskva­li­te­ten, « si­ger han.

Tjek di­ne øj­ne hver uge

Trods de dår­li­ge odds når det kom­mer til fore­byg­gel­se, er der dog al­li­ge­vel én ting, man selv kan gø­re:

» Man kan gø­re det til en ugent­lig va­ne, f. eks. når man ser tv - at hol­de en hånd for det ene øje og tjek­ke, om der er for­skel i an­tal­let af per­so­ner el­ler gen­stan­de samt even­tu­elt for­skel i un­der­tek­ster­ne. Er det til­fæl­det, skal øjen­læ­gen op­sø­ges om­gå­en­de. Hvis der er for lang ven­te­tid, kan op­ti­ke­ren væ­re et godt al­ter­na­tiv, « si­ger han.

Mitzi Kri­sten­sen ser sta­dig ik­ke, som hun gjor­de i si­ne un­ge da­ge - men hu­mø­ret hol­der hun højt:

» Jeg ar­bej­der fort­sat to da­ge om ugen og pas­ser vo­res ha­ve og hus sam­men med min mand. Jeg la­der det ik­ke på­vir­ke mig ne­ga­tivt, « si­ger hun.

En tid­lig di­ag­no­se og be­hand­ling er helt af­gø­ren­de for at for­hin­dre et for­rin­get syn el­ler må­ske helt at mi­ste sy­net

Mor­ten La Cour, pro­fes­sor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.