GRØN STÆR

BT - - SUNDHED -

Symp­to­mer: Of­te in­gen. Hjer­nen vil nem­lig au­to­ma­tisk for­sø­ge at kom­pen­se­re for det mang­len­de syn, og der­for op­da­ger man det of­te først, når ska­den i øjet er sket. Lys­følsom­hed og ho­ved­pi­ne kan dog væ­re tegn på grøn stær.

Be­hand­ling: Har man først få­et grøn stær, er det vig­tigt, at man hu­sker at ta­ge si­ne læ­ge­or­di­ne­re­de øjen­drå­ber, som er den ty­pi­ske be­hand­ling for syg­dom­men. Der kan nem­lig ske yder­li­ge­re for­an­drin­ger i øj­ne­ne, hvis man glem­mer dem. De drå­ber, man har glemt at ta­ge den ene dag, kan man ik­ke ind­hen­te den næ­ste. Sæt evt. din mo­bil­te­le­fon til at bip­pe på et fast tids­punkt hver dag, så du ik­ke glem­mer det. Al­der, arv, højt blod­tryk, di­a­be­tes og nær­sy­net­hed er nog­le af de fak­to­rer, som kan øge ri­si­ko­en for, at grøn stær op­står. Ca. 35.000 dan­ske­re har syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.