AMD

BT - - SUNDHED -

Symp­to­mer: Slø­ret cen­tralt syn, f. eks. en slø­ret plet i mid­ten af syns­fel­tet el­ler bog­sta­ver, der ’ fal­der ud’, når man læ­ser. Forvræn­get syn, f. eks. kan flagstæn­ger el­ler dør­kar­me ses som bu­e­de og skæ­ve. Ned­sat syn, hvor bril­ler ik­ke hjæl­per. Op­le­ves mest ved nær­ar­bej­de, som f. eks. læs­ning, hånd- el­ler køk­ke­n­ar­bej­de. Lys­skyhed, ned­sat far­ve­for­nem­mel­se el­ler be­svær med at ken­de folk på ga­den. Som of­test vil der kun væ­re symp­to­mer i ét øje.

Be­hand­ling: Våd AMD be­hand­les med me­di­cin, som sprøjtes ind i øjet. Tør AMD be­hand­les med vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler, der kan ned­sæt­te ri­si­ko­en for yder­li­ge­re for­vær­ring. Ca. 80.000 dan­ske­re har syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.