GRÅ STÆR

BT - - SUNDHED -

Symp­to­mer: Grad­vist til­ta­gen­de tå­ge­syn, som ik­ke kan af­hjæl­pes med bril­ler. Blæn­ding i solskin og af bil­lyg­ter om nat­ten. Dob­belt­syn når man læ­ser en bog el­ler ser tv.

Be­hand­ling: Ope­ra­tion. Mod­sat an­dre øjen­syg­dom­me bli­ver grå stær ik­ke vær­re af at ven­te. Man skal ope­re­res for at få det bed­re i øj­ne­ne - ca. 50.000 dan­ske­re får ope­ra­tio­nen, som fo­re­går am­bu­lant. Syg­dom­men ram­mer især folk over 70 år, men kan og­så op­stå pga. di­a­be­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.