DI­A­BE­TISK NETHINDESYGDOM

BT - - SUNDHED -

Symp­to­mer: Den di­a­be­ti­ske øjen­syg­dom gi­ver i en lang pe­ri­o­de in­gen symp­to­mer. Se­ne­re kan der dog op­stå grad­vis ned­sæt­tel­se af sy­net. Syg­dom­men an­gri­ber øjets net­hin­de og kan og­så fø­re til grøn stær. Den op­står ty­pisk hos folk med ty­pe 1 og ty­pe 2- di­a­be­tes. Kan fø­re til blind­hed, hvis ik­ke man får be­hand­ling. Man ken­der ik­ke år­sa­gen til den di­a­be­ti­ske øjen­syg­dom. Man ved dog, at ri­si­ko­en for at få syg­dom­men øges med det an­tal år, man har haft di­a­be­tes. Ef­ter 20 år vil næ­sten al­le med ty­pe 1- di­a­be­tes og 60 pct. med ty­pe 2 ha­ve gra­der af syg­dom­men.

Be­hand­ling: Jævn­lig kon­trol og la­ser­be­hand­ling, hvis sy­net er tru­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.