Go­ril­la­en Sam­son er død

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

I snart to år­ti­er har hango­ril­la­en Sam­son væ­ret en fast og po­pu­lær be­stand­del af Givskud Zoo, men nu er han død, op­ly­ser den zoo­lo­gi­ske ha­ve.

Den al­dren­de men­ne­skea­be blev fun­det død i sin ind­heg­ning i går mor­ges, op­ly­ser den zoo­lo­gi­ske ha­ve.

» Det kom­mer ik­ke helt bag på os, at Sam­son er død, for han har i en læn­ge­re pe­ri­o­de vist tegn på, at han ik­ke var helt på top­pen, « si­ger di­rek­tør Ri­chard Øster­bal­le i en pres­se­med­del­el­se.

» Sam­son har, som man­ge gam­le mænd, haft sin egen me­di­cin­boks og dag­ligt væ­ret me­di­ci­ne­ret for at kom­pen­se­re for den dår­li­ge hjer­te­funk­tion. Hans hø­je al­der, og det at han på det se­ne­ste har tabt sig en del, har in­di­ke­ret, at vi for- ment­lig ik­ke vil­le ha­ve ham så læn­ge end­nu, « fort­sæt­ter Ri­chard Øster­bal­le.

For to år si­den fi k Sam­son kon­sta­te­ret et for­stør­ret ven­stre hjer­te­for­kam­mer, der be­ty­der, at der ik­ke pum­pes til­stræk­ke­ligt med blod rundt i sy­ste­met.

Blev om­kring 45 år

Hango­ril­la­en har væ­ret en po­pu­lær skik­kel­se i Givskud Zoo. Den zoo­lo­gi­ske ha­ve har ek­sem­pel­vis op­ret­tet en Fa­ce­book- si­de i go­ril­la­ens navn, ’ Sam­son fra Givskud’, og må­lt på po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser - over 12.000 li­kes - er det et vel­lidt dyr, der er af­gå­et ved dø­den.

Det er ik­ke helt fast­lagt, hvor gam­mel Sam­son nå­e­de at bli­ve. Det er sik­kert, at han kom til Kø­ben­havns Zoo fra Ca­mero­un i 1972, hvor han skøn­nes at ha­ve væ­ret to år gam­mel. Der­for an­slås det, at Sam­son nå­e­de at bli­ve om­kring 45 år.

Fo­to: Scan­pix

Sam­son har skran­tet gen­nem læn­ge­re tid, og i går blev han fun­det død i sin ind­heg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.