Op­ti­mis­men bobler hos for­bru­ger­ne

BT - - NYHEDER -

For­bru­ger­nes tro på frem­ti­den fort­sæt­ter med at hol­de sig på et højt ni­veau. Den så­kald­te for­bru­ger­til­lids­in­di­ka­tor fra Dan­marks Sta­ti­stik lå så­le­des på 9,5 i juli. Man skal fak­tisk tilbage til sid­ste høj­konjunk­tur i dansk øko­no­mi, og til pe­ri­o­den fra for­å­ret 2004 til eft er­å­ret 2007, for at fi nde en pe­ri­o­de, hvor op­ti­mis­men blandt dan­ske for­bru­ge­re har væ­ret stør­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.